Powiat Łukowski otrzymał dofinansowanie na Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej

W dniu 25 sierpnia 2020 r. Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził listę ocenionych wniosków oraz wybrał do dofinansowania projekty w ramach Osi priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego Działanie 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, konkurs nr RPLU.07.01.00-IZ.00-06-001/19. Powiat Łukowski znalazł się na 8 miejscu.

Całkowita wartość planowanej inwestycji wynosi  3 815 631,11 PLN w tym kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 2 372 969,81 PLN.  Główne zadania przewidziane do realizacji obejmują między innymi: przebudowę i wyposażenie  istniejącej oficyny Muzeum H. Sienkiewicza,  zagospodarowanie terenu przy Muzeum oraz rewitalizację Kopca H. Sienkiewicza w Okrzei. Termin realizacji zadania został zaplanowany do końca 2022 roku. Utworzenie Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej przy Muzeum H.Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej wynika z przyjętych dokumentów strategicznych Powiatu Łukowskiego w sprawie zasad prowadzenia polityki rozwoju. Koncepcja CKS ma na celu utworzenia nowoczesnej instytucji o funkcjach kulturalnych i turystycznych.

Lista dofinansowanych projektów /PDF/