Starostwo Powiatowe w Łukowie jest aparatem pomocniczym Starosty i Zarządu Powiatu w Łukowie.

Siedzibą Starostwa Powiatowego w Łukowie jest miasto Łuków.

Starostwo działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 Nr 142, poz.1592  ze zm.),
 2.  ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 223, poz.1458 ze zm.),
 3. ustawy z dnia 24 lipca 1998r. o wejściu w życie ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 99, poz. 631),
 4. ustawy  z  dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji  publicznej – w związku z reformą ustrojową państwa (Dz. U. Nr 106 poz. 668 ze zm.),
 5. ustawy z dnia 13 października 1998r. – Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną Dz. U. Nr 133 poz. 872 ze zm.),
 6. Statutu Powiatu Łukowskiego z dnia 6 września 2011 r.2)
 7. Statutu Starostwa z dnia 25 sierpnia 2006 r. (uchwała Nr XXXV/357/2006 Rady Powiatu w Łukowie z dnia 25 sierpnia 2006 r.)

Starostwo wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy w Łukowie i jednostkami organizacyjnymi stanowiącymi aparat pomocniczy kierowników służb, inspekcji i straży, stanowi powiatową administrację zespoloną. Starostwo jako aparat pomocniczy Zarządu Powiatu i Starosty realizuje zadania z zakresu administracji publicznej stanowiące:

 1. zadania własne Powiatu określone ustawami, uchwałami Rady i Zarządu,
 2. zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami do wykonywania przez Powiat ,
 3. zadania z zakresu administracji rządowej powierzone w drodze porozumień zawartych przez Powiat,
 4. inne zadania wynikające z przepisów szczególnych oraz z porozumień i umów.

Starostwo, w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy, jest pracodawcą dla Starosty, Wicestarosty, etatowych członków Zarządu i pozostałych zatrudnionych w nim pracowników. Zasady i tryb postępowania ze sprawami wniesionymi do Starostwa regulują w szczególności przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, instrukcji kancelaryjnej oraz przepisy szczególne dotyczące prowadzenia określonych spraw.