Rada Powiatu

Rada Powiatu jest organem stanowiącym i kontrolnym powiatu.

W skład Rady Powiatu Łukowskiego wchodzi 23 radnych. Kadencja Rady Powiatu trwa 5 lat, licząc od dnia wyborów.

Zasady i tryb przeprowadzania wyborów do Rady Powiatu określa ustawa z dnia 5 stycznia 2011r.- Kodeks wyborczy. Wybory do Rady Powiatu są powszechne, równe, bezpośrednie i odbywają się w głosowaniu tajnym.