Starostwo Powiatowe w Łukowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony Starostwa Powiatowego w Łukowie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

W Starostwie Powiatowym w Łukowie dla strony powiatlukowski.pl przeprowadzono samoocenę dostępności dla osób niepełnosprawnych oraz skorzystano z dostępnego narzędzia do oceny strony: Test – European Internet Inclusion Initiative, (pod adresem internetowym: http://checkers.eiii.eu/ ), z którego wynika, że:

Strona internetowa https://powiatlukowski.pl spełnia wymagania w 99,96%.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Łukasz Lotek
 • E-mail: kancelaria@starostwolukow.pl
 • Telefon: 25 2798 22 03

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Starosta Łukowski
 • Adres: ul. Piłsudskiego 17
  21-400 Łuków
 • e-mail: sekretariat@starostwolukow.pl
 • Telefon: 25 798 22 03

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

1. Starostwo Powiatowe w Łukowie mieści się w czterech lokalizacjach:

a) 21-400 Łuków, ul. Piłsudskiego 17. Wejście do budynku z poziomu gruntu od strony wschodniej. W budynku tym siedzibę ma Wydział Komunikacji, Dróg i Transportu. Wejście z poziomu gruntu na parterze. Na I piętrze znajduje się Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami. Wejście schodami, brak windy. Na II piętrze znajduje się siedziba Starosty, Wicestarosty, Sekretarza Powiaty, Skarbnika Powiatu, Biuro Rady Powiatu, Wydziału Finansowo-Budżetowego, Wydziału Organizacji i Nadzoru, Wydział Zarządzania Kryzysowego, Wydział Administracyjno-Gospodarczy, Powiatowy Rzecznik Konsumenta. Brak windy.
Na miejscu dostępni są pracownicy znający język migowy. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym. W przypadku braku możliwości poruszania się, wszelkie sprawy można załatwić na parterze budynku po przywołaniu danego pracownika przez pracownika Kancelarii Starostwa. W pobliżu obiektu miejsca do parkowania.

b) 21-400 Łuków, ul. Piłsudskiego 14. Wejście do Wydziału Administracyjno-Gospodarczego od strony północnej. Dwa schodki. Wejście do Wydziału Budownictwa od strony wschodniej. Wejście z poziomu gruntu schodami na I piętro. Brak windy. Dostępni pracownicy znający język migowy. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym. W pobliżu obiektu miejsca do parkowania.

c) 21-400 Łuków, ul. Czerwonego Krzyża 4. Siedziba Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska oraz Inwestycji i Zamówień publicznych. Wejście z poziomu gruntu na parterze. Po schodach na I piętro siedziba Wydziału Promocji, Rozwoju i Polityki Społecznej, część Wydziału Komunikacji, Dróg i Transportu, Zespół Radców Prawnych, Zespół Audytu Wewnętrznego oraz stanowisko Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Utrudnienia architektoniczne dla osób niepełnosprawnych ruchowo. Możliwość przywołania pracownika posługującego się językiem migowym. Dopuszcza się wstęp z psem asystującym. W pobliżu obiektu miejsca do parkowania.

d) 21-400 Łuków, ul. Piłsudskiego 14. Siedziba Powiatowego Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Wejście od strony zachodniej na parterze, jeden schodek. W pobliżu obiektu miejsca do parkowania.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia dla użytkowników niepełnosprawnych

Strona jest w pełni responsywna tzn, że automatycznie dostosowuje wyświetlane treści do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

Na urządzeniach mobilnych jak tablety, smartfony, telefony komórkowe powoduje to większą czytelność strony.

W górnym lewym narożniku strony znajdują się pomocne opcje:

  • powiększanie czcionki
  • włączenie czytelnej czcionki
  • ustawienie wysokiego kontrastu
  • wyłączenie trybu animacji
  • wyłączenie stylów strony
  • podkreślenie linków
  • wyróżnianie linków
  • szare zdjęcia
  • zamiana kolorów
  • nawigacja klawiaturą
  • TAB – przejście do kolejnego elementu na stronie
  • Kontrast tekstu do tła – materiały na stronie są przez to czytelne także dla osób słabiej widzących.
  • Zdjęcia i grafiki w serwisie mają alternatywne opisy, aby ich treść była dostępna dla osób niewidomych oraz osób, które nie wyświetlają grafiki na przykład na urządzeniach mobilnych

Pomoc w nawigacji:

Na stronie znajduje się wyszukiwarka ułatwiająca odnalezienie poszukiwanych treści.

Inne informacje i oświadczenia

 

w sprawie realizacji uprawnienia wynikającego z ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się

1 kwietnia 2012 roku weszła w życie ustawa o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2011 r. Nr 209, poz. 1243), która daje osobom niesłyszącym i doświadczającym trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się prawo do skorzystania z usług tłumacza języka migowego przy załatwianiu spraw w urzędzie.
W związku z powyższym osoba uprawniona, która zamierza skorzystać z powyższych usług w Starostwie Powiatowym w Łukowie, zobowiązana jest zgłosić ten fakt w Kancelarii Starostwa, w terminie co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie powinno być dokonane w jednej z następujących form:

e-mail na adres: kancelaria@starostwolukow.pl

faksem na nr 25 798 74 91,

telefonicznie na nr 25 798 22 03 wew. 240

drogą pocztową na adres: Starostwo Powiatowe w Łukowie, ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków dopiskiem: prośba o skorzystanie z usług tłumacza języka migowego