Zarząd Powiatu jest organem wykonawczym Powiatu wybieranym przez Radę Powiatu, na okres kadencji, w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy. Zarząd działa do dnia wyboru nowego zarządu. W skład Zarządu wchodzą: Starosta jako Przewodniczący Zarządu, Wicestarosta oraz trzech członków. Etatowymi, tj. stale urzędującymi członkami Zarządu są Starosta i Wicestarosta.

Do zdań Zarządu Powiatu należy wykonywanie zadań Powiatu określonych przepisami prawa, a w szczególności:

  • przygotowywanie projektów uchwał Rady Powiatu,
  • wykonywanie uchwał Rady Powiatu,
  • gospodarowanie mieniem Powiatu,wykonywanie budżetu Powiatu,
  • zatrudnianie i zwalnianie kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu,
  • uchwalanie regulaminów organizacyjnych jednostek organizacyjnych Powiatu.

Zarząd wykonuje zadania Powiatu przy Pomocy Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych Powiatu. W realizacji zadań Zarząd podlega wyłącznie Radzie Powiatu. Zarząd obraduje i podejmuje rozstrzygnięcia, w formie uchwał, na posiedzeniach zwoływanych przez Starostę (a w razie jego nieobecności przez Wicestarostę) w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu.