Zgodnie z art. 102 ust. 3 oraz 4 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2021 r. poz. 710 oraz 954) społecznym opiekunem zabytków może być osoba, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych, nie była karana za przestępstwa popełnione umyślnie oraz posiada wiedzę w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami. Zadania społecznego opiekuna zabytków może wykonywać również osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej.

 

Uzyskanie uprawnień Społecznego Opiekuna Zabytków

Wymagane dokumenty:

  • oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,
  • zaświadczenie o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
  • dokument potwierdzający posiadanie wiedzy w zakresie ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
  • osoby fizyczne po otrzymaniu zawiadomienia o wpisaniu na listę społecznych opiekunów zabytków, zobowiązane są do dostarczenia fotografii w celu wydania im legitymacji społecznego opiekuna zabytków.

Sposób załatwienia sprawy

  1. Kandydat na Społecznego Opiekuna Zabytków zgłasza Lubelskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków wolę pełnienia funkcji Społecznego Opiekuna Zabytków.
  2. Po pozytywnej weryfikacji kandydata, Wojewódzki Konserwator Zabytków wnioskuje do Starosty o ustanowienie Społecznego Opiekuna Zabytków.
  3. Następnie Starosta Łukowski wydaje:

1) osobie fizycznej – legitymację społecznego opiekuna zabytków, która zawiera jego zdjęcie, imię, nazwisko i miejsce zamieszkania, datę wydania legitymacji oraz podpis osoby upoważnionej do wydania legitymacji,

2) osobie prawnej lub innej jednostce organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej – zaświadczenie, które zawiera informacje o nadaniu uprawnień, nazwę i miejsce siedziby tej osoby lub jednostki, datę wydania zaświadczenia oraz podpis z podaniem imienia i nazwiska, a także stanowiska służbowego osoby upoważnionej do wydania zaświadczenia.

Jakie są uprawnienia społecznego opiekuna zabytków

Społeczny opiekun zabytków współdziała z wojewódzkim konserwatorem zabytków i Starostą w sprawach ochrony zabytków i opieki nad tymi zabytkami, podejmują działania związane z zachowaniem wartości zabytków i utrzymaniem ich w jak najlepszym stanie oraz upowszechniają wiedzę o zabytkach.

 

WYKAZ SPOŁECZNYCH OPIEKUNÓW ZABYTKÓW POWIATU ŁUKOWSKIEGO: 

Andrzej Soćko – społecznym opiekunem zabytków na terenie Powiatu Łukowskiego, w szczególności zespołu podworskiego: oficyna, część piwniczna oficyny oraz park, znajdującego się w Woli Okrzejskiej, który został wpisany pod nr A/386 do rejestru „A” zabytków nieruchomych Województwa Lubelskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

Powiatowy Program Opieki nad Zabytkami na lata 2021-2024