KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Łukowski z siedzibą przy ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków; email: sekretariat@starostwolukow.pl, tel.: (25) 798 22 03.
  2. Inspektor Ochrony Danych w Starostwie Powiatowym w Łukowie: 21-400 Łuków, ul. Czerwonego Krzyża 4, email: iod@starostwolukow.pl, tel.: (25) 798 22 03 wew. 210.
  3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej na podstawie art. 4 ust. 2, 3 i 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej.
  4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane innym odbiorcom.
  5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
  6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat zgodnie z przepisami o archiwizacji.
  7. posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, prawo ograniczenia przetwarzania oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
  8. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.
  9. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest wymogiem prawnym. Jest Pan/Pani zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie nieudzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej.
  10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób prowadzący do zautomatyzowanego podejmowania decyzji w rozumieniu art. 22 ust. 1 i 4 RODO.