Remont Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SP ZOZ w Łukowie

Trwają prace budowlane związane z pierwszym etapem remontu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego przy SP ZOZ w Łukowie. W ramach przebudowy i remontu pomieszczeń w celu dostosowania do potrzeb SOR zostanie wykonane m. in. przeprojektowanie pomieszczeń budynku wraz z ich nowoczesnym wykończeniem, a także wymiana instalacji.

Poprawie ulegną warunki lokalowe dla pacjentów oraz personelu medycznego. Szpitalny Oddział Ratunkowy zostanie wyposażony w nowoczesne urządzenia i specjalistyczną aparaturę medyczną. SP ZOZ w Łukowie pozyskał środki finansowe z unijnego programu realizowanego przez Ministerstwo Zdrowia. Wartość przedmiotowej inwestycji wynosi 5 964 660 PLN . Powiat Łukowski w ramach udzielonej SP ZOZ w Łukowie dotacji celowej przekazał kwotę  596 466 PLN z  przeznaczeniem na finansowanie wkładu własnego Beneficjenta Projektu pt.” Wyposażenie SOR W SP ZOZ w Łukowie istotnym elementem poprawy działania systemu ratownictwa medycznego w Powiecie Łukowskim”. Zakończenie prac budowlanych zaplanowano na przełomie kwietnia i maja bieżącego roku. Szpitalny Oddział Ratunkowy funkcjonuje bez zakłóceń mimo prowadzonego remontu w ramach realizowanej inwestycji. Szpitalny Oddział Ratunkowy przyjmuje pacjentów zgłaszających się na podstawie skierowania lekarza, przywiezionych przez zespół ratownictwa medycznego lub zgłaszających się samodzielnie w stanie zagrożenia życia lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia skutkującego zagrożeniem życia.