Sprawozdanie z przebiegu konsultacji

Sprawozdanie

Konsultacje projektu „Rocznego programu współpracy na rok 2024 Powiatu Łukowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, zostały przeprowadzone na podstawie Uchwały Nr 326/ 830/ 2023 Zarządu Powiatu Łukowskiego z dnia 6 września 2023 r. oraz Uchwały Nr II/23/2010 Rady Powiatu w Łukowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego dotyczących działalności organizacji pozarządowych (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2011 r. Nr 34 poz.778), w okresie od dnia 14 września 2023 r. do 18 września 2023 r. Publikacja ogłoszenia zgodnie z treścią w/w uchwał nastąpiła w dniu 7.09.2023r.

Celem przeprowadzonych konsultacji było zebranie opinii w sprawie wypracowania obszarów priorytetowych i zakresu zadań publicznych do realizacji we współpracy z organizacjami oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w roku 2024r.

Informacje o możliwości uczestnictwa w konsultacjach Projektu „Rocznego programu współpracy na rok 2024 Powiatu Łukowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” wraz z ankietą na potrzeby konsultacji zamieszczone zostałyna stronie internetowej Powiatu Łukowskiego www.powiatlukowski.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łukowie, w zakładce „Ogłoszenia” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu. Opinie i wnioski można było również zgłaszać podczas spotkania konsultacyjnego w dniu 18 września 2023 r. o godz. 15.00 w sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego  w Łukowie.

 

Uwagi i wnioski  do projektu „Rocznego programu współpracy na rok 2024 Powiatu Łukowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”, sformułowane przez uprawniony podmiot w okresie od dnia 14 września 2023 r. do 18 września 2023r. na formularzu stanowiącym załącznik do ogłoszenia, należało kierować drogą elektroniczną na adres e-mail promocja@starostwolukow.pl lub pisemnie na adres Starostwa Powiatowego w Łukowie ul. Piłsudskiego 17, z dopiskiem: „Konsultacje dotyczące programu współpracy na rok 2023” lub złożenie w Kancelarii Starostwa Powiatowego w Łukowie ul. Piłsudskiego 17.  W wyznaczonym terminie nie wpłynęły żadne uwagi i wnioski uprawnionego podmiotu w formie tradycyjnej oraz elektronicznej.

W związku z powyższym projekt „Rocznego programu współpracy na rok 2024 Powiatu Łukowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”,   o treści przyjętej Uchwałą Nr 326/ 830/ 2023 Zarządu Powiatu Łukowskiego z dnia 6 września 2023 r. wraz z uwzględnionymi wnioskami ze spotkania konsultacyjnego zostanie przedstawiony w formie Załącznika do projektu Uchwały Rady Powiatu Łukowskiego.

 

 W załączeniu:

  1. Sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu „Rocznego programu współpracy na rok 2024 Powiatu Łukowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”. /PDF/
  2. Projekt „Rocznego programu współpracy na rok 2024 Powiatu Łukowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  i o wolontariacie /PDF/