Komunikat z XVI sesji Rady Powiatu Łukowskiego

Rada Powiatu Łukowskiego

KOMUNIKAT
W dniu 24 czerwca 2020 r. o godz. 900 w sali konferencyjnej im. Jana Pawła II w Łukowie odbyła się XVI sesja Rady Powiatu Łukowskiego.

 

Rada Powiatu podjęła następujące uchwały:

 • w sprawie udzielenia wotum zaufania Zarządowi Powiatu Łukowskiego za 2019 rok.
 • w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Zarządu Powiatu Łukowskiego z wykonania budżetu za 2019 rok.
 • w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Łukowskiego.
 • w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania pomocy materialnej dla uczniów szkół prowadzonych przez Powiat Łukowski.
 • w sprawie nadania statutu Muzeum Regionalnemu w Łukowie.
 • w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie za rok 2019 i za rok 2020
 • w sprawie zmian budżetu Powiatu Łukowskiego na 2020 r.
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łukowskiego.

 

Ponadto Rada Powiatu przyjęła:

 • informację Starosty z działalności Zarządu Powiatu Łukowskiego.
 • informację o realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji Rynku Pracy oraz o stanie bezrobocia w Powiecie Łukowskim.
 • informację dotyczącą funkcjonowania transportu zbiorowego na terenie Powiatu Łukowskiego oraz działalności PKS w Łukowie S.A.
 • informację na temat oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 rok.
 • informację o funkcjonowaniu SP ZOZ w Łukowie w 2019 r. i w pierwszym kwartale 2020 r.
 • Raport o stanie Powiatu Łukowskiego w 2019 roku.

 

 Przewodniczący Rady
– Karol Ciołek–