Kolejna umowa na przebudowę drogi podpisana!

Miło nam poinformować, że w dniu 22 maja 2023 r. została zawarta umowa na wykonanie kolejnego zadania inwestycyjnego, na które Powiat Łukowski pozyskał 60-procentowe dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Inwestycję pn. „Przebudowa dróg powiatowych: 1213L KM 2+140 do 4+135 w miejscowości Malcanów i nr 1320L KM 0+028 do 8+602 odcinek Świdry – Rzymy Rzymki” o wartości 16 120 757,13 zł wykonają wspólnie Firma Handlowo Usługowa BRUK-BUD Piotr Skoczek z siedzibą w m. Pogorzel oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowych w Otwocku Sp. z o.o. z siedzibą w m. Pogorzel.

Przebudową zostaną objęte dwie drogi powiatowe na odcinkach o łącznej długości ponad 10 km.
W ramach zadania zostaną wykonane m.in.:

– roboty przygotowawcze i rozbiórkowe;

– przebudowa zjazdów;

– roboty w zakresie podbudowy drogi: usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), wykonanie koryta na poszerzeniu, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie  warstwy odsączającej z piasku, wykonanie podbudowy betonowej;

– roboty w zakresie nawierzchni: mechaniczne oczyszczenie nawierzchni, skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni jako podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubości 4 cm oraz wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości 4 cm;

– roboty wykończeniowe: oznakowanie pionowe i poziome, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z poboczy, warstwy odsączające z piasku, pobocza ulepszone tłuczniowe.

Umowny termin zakończenia realizacji robót budowlanych określono na dzień 7 kwietnia 2024 r.