Dyrektor PCPR w rankingu wpływowych kobiet

Dyrektor PCPR w rankingu wpływowych kobiet

Agnieszka Krawczyk – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie jedną z wyróżnionych kobiet w rankingu Wspólnoty Łukowskiej najbardziej wpływowych kobiet powiatu łukowskiego. Zarządza jednostką od maja 2013 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, rehabilitacji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Wsparciem obejmuje dzieci, młodzież, studentów,  osoby w wieku aktywności zawodowej jak i osoby starsze.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie nadzoruje działalność jednostek wspierania  rodziny i systemu pieczy zastępczej oraz pomocy społecznej Powiatu Łukowskiego, do których należą: Pogotowie Opiekuńcze w Stoczku Łukowskim, Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza w Adamowie, Placówka Wielofunkcyjna  w Łukowie, Dom Pomocy Społecznej w Ryżkach, Dom Pomocy Społecznej w Łukowie, Powiatowy Ośrodek Wsparcia „Przylądek” w Łukowie, Specjalistyczny Ośrodek Poradnictwa Rodzinnego i Interwencji Kryzysowej w Łukowie. Ponadto współpracuje z prowadzonym na zlecenie Powiatu Łukowskiego Domem Pomocy Społecznej w Woli Gułowskiej i kontroluje działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Łukowie prowadzonego przez Stowarzyszenie Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji w Łukowie oraz Warsztatu Terapii Zajęciowej w Stoczku Łukowskim prowadzonego przez Miasto Stoczek Łukowski.

Osoby niepełnosprawne mają możliwość uzyskania w PCPR dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zadania wobec osób niepełnosprawnych z terenu powiatu obejmują wiele form dofinansowania. W roku 2020 przeznaczono na rzecz osób niepełnosprawnych 2 919 619 zł (w tym 2 808 619 zł na zadania z zakresu rehabilitacji społecznej oraz 111 000 zł na rehabilitację zawodową – utworzenie dwóch stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych). W roku 2021 przeznaczono na rzecz osób niepełnosprawnych kwotę 3 361 714  zł,  w tym  100 000 zł na rehabilitację zawodową.

Dużym wsparciem dla osób niepełnosprawnych jest również realizowany program Aktywny Samorząd, dzięki któremu niepełnosprawni mają możliwość ubiegania się m.in. o dofinansowanie wykształcenia na poziomie wyższym, pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, zakup inwalidzkiego wózka elektrycznego, pomoc w zakupie części zamiennych i naprawa wózka inwalidzkiego, pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, pomoc przy zakupie sprzętu elektronicznego i jego elementów oraz dofinansowanie kosztów uzyskania prawa jazdy kategorii B oraz zwrot kosztów pobytu dziecka w żłobku lub przedszkolu. W 2020 roku zaplanowano w ramach Aktywnego Samorządu kwotę 490 000 zł, natomiast w roku 2021 złożono wystąpienie na kwotę 590 000 zł.

W związku ze złożonym przez Centrum wnioskiem do Programu Wyrównywania Różnic między Regionami Gmina Wojcieszków uzyskała dofinansowanie do zakupu pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych oraz windy w budynku Urzędu Gminy. Ponadto Stowarzyszenie Centrum Przedsiębiorczości, Integracji i Edukacji w Łukowie uzyskało dofinansowanie do zakupu samochodu do przewozu uczestników WTZ w Łukowie.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie realizuje zadania Organizatora rodzinnej pieczy zastępczej Powiatu Łukowskiego. W Centrum prowadzony jest stały nabór kandydatów na rodziny zastępcze, udzielane jest wsparcie psychologiczne, pedagogiczne i rodzinne rodzinom zastępczym i dzieciom umieszczonym w pieczy zastępczej, jak również wypłacane są świadczenia i dodatki na pokrycie kosztów utrzymania dzieci w rodzinach zastępczych. Ponadto udzielane jest wsparcie osobom pełnoletnim, które opuściły pieczę zastępczą. Wydawane są skierowania o umieszczeniu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, decyzje o umieszczeniu osób w domach pomocy społecznej oraz skierowania do Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Przylądek”.

W roku 2020 w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” realizowanego w związku z COVID – 19 przeznaczono 473 000 zł na wsparcie uczestnikom warsztatów terapii zajęciowej, Powiatowego Ośrodka Wsparcia „Przylądek” w Łukowie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Anielinie, a także uczestnikom zajęć rewalidacyjnych.

W 2020 roku związku z sytuacją epidemiczną w kraju Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie wystąpiło o dodatkowe środki finansowe z przeznaczeniem na wsparcie placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzin zastępczych i domów pomocy społecznej.

W ramach projektu „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”  otrzymano dofinansowanie w kwocie 198 800,00 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu i oprogramowania na cele realizowania zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów z oprogramowaniem, sprzętu multimedialnego/ audiowizualnego) oraz oprogramowania dla osób z niepełnosprawnością, środków ochrony osobistej (maseczki, rękawiczki, płyny dezynfekujące), wyposażenia miejsc kwarantanny/ izolacji. Wsparciem zostały objęte dzieci przebywające w pieczy zastępczej na terenie Powiatu Łukowskiego tj. w: rodzinach zastępczych, Placówce Wielofunkcyjnej w Łukowie, Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Adamowie, Pogotowiu Opiekuńczym w Stoczku Łukowskim.

W ramach projektu „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej” współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. W ramach Projektu domy pomocy społecznej otrzymały dofinansowanie w kwocie  705 577,65 zł.  Środki te zostały przeznaczone na doposażenie stanowisk w sprzęt niezbędny do walki z epidemią, dodatkowe wynagrodzenie w formie dodatków dla pracowników mających bezpośredni kontakt z mieszkańcami DPS, zatrudnienie nowych osób do świadczenia usług w DPS, zakup środków ochrony osobistej dla pracowników i mieszkańców DPS. Wsparcie w ramach projektu otrzymały DPS w Łukowie oraz DPS w Ryżkach.