Dofinansowanie na kształcenie zawodowe

W odpowiedzi na ogłoszony przez Urząd Marszałkowski w Lublinie konkurs w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020; oś priorytetowa 12 Edukacja, kwalifikacje i kompetencje; działanie 12.4 Kształcenie zawodowe, w listopadzie 2019 roku Powiat Łukowski złożył wniosek pod nazwą „Edukacja, kwalifikacje i kompetencje w ramach kształcenia zawodowego w Powiecie Łukowskim”. W złożonym projekcie przewidziano realizację zajęć dodatkowych dla uczniów, wsparcie dla uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych uprawnień, doskonalenie zawodowe nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu, staże zawodowe dla uczniów i doposażenie pracowni kształcenia zawodowego. Grupę docelową projektu stanowią uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół Nr 1 w Łukowie, Zespołu Szkół Nr 2 w Łukowie, Zespołu Szkół Nr 3 w Łukowie oraz Zespołu Szkół w Stoczku Łukowskim. Założono, że zadania projektowe realizowane będą w okresie o 1 tycznia 2021 r. do 31 sierpnia 2023 r. Ogólna wartość złożonego projektu wynosi prawie 10 500 000 zł.

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego zakończył formalno-merytoryczną ocenę złożonych w konkursie wniosków. W jej wyniku złożony przez nas projekt został spełnił wszystkie wymogi pozytywnej oceny i został skierowany do negocjacji, czyli ostatniego etapu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.