Uroczyste otwarcie przebudowanych dróg powiatowych oraz nadanie imienia rondu w Krynce im. prof. Aleksandra Szczygła

Krynka

29 maja br. w Krynce odbyło się uroczyste otwarcie przebudowanych dróg powiatowych połączone z nadaniem  imienia  rondu w Krynce im. prof. Aleksandra Szczygła. Podczas wydarzenia uroczyście odsłonięto tablicę na kamieniu ku pamięci profesora Aleksandra Szczygła. Proboszcz Parafii Św. Jana Chrzciciela w Krynce Ks. Szczepan Pawluczuk dokonał poświęcenia oddanej inwestycji drogowej.

Starosta Łukowski Dariusz Szustek otrzymał z rąk Dyrektora Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Mirosława Czecha Medal Drogowców Lubelszczyzny za szczególne zasługi w zakresie drogownictwa.

W uroczystościach udział wzięli: Senator RP Stanisław Gogacz, Poseł na Sejm Sławomir Skwarek, Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, radny Sejmiku Województwa Lubelskiego Ryszard Szczygieł, Dyrektor Biura Wojewody  Lubelskiego Paweł Paszko,  Dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – Mirosław Czech, Dyrektor Zarządu Wojewódzkich w Lublinie Paweł Szumera, Radni Powiatu Łukowskiego na czele z Przewodniczącym Rady Karolem Ciołkiem,  Zarząd Powiatu Łukowskiego na czele ze Starostą Łukowskim –  Dariuszem Szustkiem, Radni Gminy Łuków na czele z Przewodniczącym Rady Gminy – Tadeuszem Federczykiem, Wójt Gminy Łuków – Mariusz Osiak, członkowie Rady Sołeckiej z Krynki, zaproszeni goście.

Inwestycja drogowa pn. „Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1311L od KM 4+243 do KM 7+691 odcinek Łuków – Krynka, Nr 1312L od KM 5+256 do KM 9+895 odcinek Celiny – Krynka,  Nr 1314L od KM 5+529 do KM 12+351 odcinek granica powiatu – Celiny” była realizowana przy 60% współudziale finansowym państwowego funduszu celowego, otrzymanym z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, 20% wkładzie finansowym Powiatu Łukowskiego oraz 20% wkładzie finansowym Gminy Łuków i Gminy Trzebieszów. W ramach przedsięwzięcia zostało przebudowanych łącznie ponad 14,9 km odcinków dróg powiatowych nr 1311L, 1312L i 1314L w zakresie poszerzenia jezdni, ulepszenia poboczy gruntowych tłuczniem, poprawy równości podłużnej i poprzecznej nawierzchni, oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Zakres inwestycji obejmował  także przebudowę istniejącego skrzyżowania dróg w miejscowości Krynka, na skrzyżowanie typu rondo. Wykonanie tych robót wpłynęło na zwiększenie komfortu podróżowania i poprawę dostępności do ośrodków gospodarczych i usług publicznych w gminach Łuków  i Trzebieszów.

Aleksander Szczygieł urodził się 23 sierpnia 1906 r. w Krynce. W 1931 r. ukończył studia medyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1945 r. był docentem higieny na Uniwersytecie Warszawskim, w latach 1946-1950 profesorem fizjologii i higieny żywności Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW), a następnie od 1950 do 1964 r. profesorem higieny żywienia na Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny). Specjalista  w zakresie żywienia, pionier i współtwórca polskiej szkoły nauki o żywieniu człowieka. Założyciel i wieloletni dyrektor Instytutu Żywności i Żywienia w Warszawie, gdzie od 1963 r. do przejścia w stan spoczynku w 1976 r. pełnił funkcję profesora fizjologii i higieny żywienia.   W latach 60-tych z jego inicjatywy w szkole w Krynce oraz wśród dorosłych mieszkańców prowadzone były liczne badania i eksperymenty w zakresie higieny żywienia i zastosowania fluoru w stomatologii. Zmarł 9 czerwca 1983 r. w Warszawie. Został pochowany na Cmentarzu Powązkowskim. 30 maja 1984 r. Instytut Żywności i Żywienia  w Warszawie nazwany został jego imieniem. Z wnioskiem o nadaniu imienia rondu w Krynce imienia profesora Aleksandra Szczygła wystąpiła Rada Sołecka, wniosek ten został pozytywnie zaopiniowany przez Zarząd Powiatu Łukowskiego a następnie Rada Gminy Łuków uchwałą nr LXVII/459/2023 z dnia 31 marca 2023 r. nadała rondu  w miejscowości Krynka, u zbiegu dróg powiatowych nr 1311L i 1312L imię prof. Aleksandra Szczygła.