Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczona oferta

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Jeleńcu na zadanie “Zadanie w zakresie wspierania działalności ruchu strażackiego na terenie powiatu łukowskiego”

W dniu 16.05.2022 roku do Starostwa Powiatowego w Łukowie – Zarządu Powiatu Łukowskiego wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego, złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Jeleńcu.

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej;
  • w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
  • na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.

Każdy, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3, może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta, o której mowa w ust. 2, stanowi załącznik do umowy.

 Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

 formularz – uwagi

Uwagi prosimy składać na adres:
Starostwo Powiatowe w Łukowie
ul. Piłsudskiego 17
21-400 Łuków
e-mail: promocja@starostwolukow.pl