Rewitalizacja kopca H. Sienkiewicza w Okrzei

W dniu 1 marca 2022 r. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych, polegających na przebudowie i rewitalizacji Kopca Henryka Sienkiewicza w ramach projektu pn. “Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej – I etap podniesienia atrakcyjności Muzeum, zabytkowego parku i kopca” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne. Zakres robót na podstawie uzgodnionego projektu dotyczył:

  • wykonania robót rozbiórkowych i ziemnych,
  • wykonania alejek dla pieszych o podbudowie tłuczniowej i nawierzchni z betonowej kostki wraz z obramowaniem,
  • wykonania umocnienia skarp kratką trawnikową,
  • wykonania alejki dojazdowej i alejek dla aut o podbudowie tłuczniowej i nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
  • humusowania z obsianiem trawą,
  • demontażu starego ogrodzenia oraz wykonania nowego ogrodzenia,
  • dostawy i montażu ławek parkowych, koszy na śmieci, lunety,
  • odnowienia pomnika i obelisku,
  • wycinki, karczowania i wywiezienia karp drzew,
  • wykonania barierki zabezpieczającej zamontowanej na szczycie kopca.

Kolejnym etapem realizacji projektu rewitalizacji kopca będzie wykonanie nasadzeń wzdłuż ogrodzenia kopca, zgodnie z zatwierdzonym projektem. Formalne otwarcie dla zwiedzających nastąpi po zakończeniu wszystkich prac.