Przebudowa drogi powiatowej Turze Rogi – Strzyżew – Zarzecz Kownatki

Przebudowa drogi powiatowej Turze Rogi Strzyżew Zarzec Kownatki

Powiat Łukowski rozpoczął realizację zadań inwestycyjnych związanych z przebudową dróg powiatowych nr 1202L oraz nr 1319L na terenie gminy Łuków, na które pozyskał 60-procentowe dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

 Przebudowa blisko 8 kilometrowego odcinka drogi powiatowej nr 1202L Turze Rogi – Strzyżew – Zarzecz Łukowski – granica powiatu obejmuje w szczególności:

  • karczowanie krzaków;
  • roboty w zakresie podbudowy drogi: usunięcie warstwy humusu, wykonanie koryta na poszerzeniu (jezdnia zostanie poszerzona do 7 m), przemieszczenie gruntu z koryta na uzupełnienie pasa drogowego, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie warstwy odsączającej, wykonanie podbudowy betonowej;
  • roboty w zakresie nawierzchni: frezowanie nawierzchni, oczyszczenie nawierzchni, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, wyrównanie istniejącej nawierzchni, wykonanie warstwy wiążącej o grubości 4 cm, wykonanie warstwy ścieralnej o grubości 4 cm;
  • roboty wykończeniowe: oznakowanie poziome jezdni, ustawienie znaków pionowych, usunięcie humusu, uzupełnienie korpusu drogowego gruntem, wykonanie warstwy odsączającej, uzupełnienie poboczy tłuczniem, profilowanie skarp, regulacja wysokościowa zjazdów.
  • przebudowę skrzyżowania drogi powiatowej z drogą gminną w miejscowości Turze Rogi (budowa ronda),
  • przebudowę linii oświetlenia ulicznego i linii energetycznej.

Wartość przedmiotowego zadania wynosi 8 252 056,21 zł.

 

Przebudowa drogi powiatowej nr 1319L na blisko dwukilometrowym odcinku pomiędzy Zarzeczem Łukowskim a Kownatkami obejmuje w szczególności:

  • karczowanie krzaków;
  • roboty w zakresie podbudowy drogi: usunięcie warstwy humusu, wykonanie koryta na poszerzeniu (jezdnia zostanie poszerzona do 6 m), przemieszczenie gruntu z koryta na uzupełnienie pasa drogowego, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie warstwy odsączającej, wykonanie podbudowy betonowej;
  • roboty w zakresie nawierzchni: frezowanie nawierzchni, oczyszczenie nawierzchni, skropienie nawierzchni emulsją asfaltową, wyrównanie istniejącej nawierzchni, wykonanie warstwy wiążącej z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości 6 cm, wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości 4 cm;
  • roboty wykończeniowe: oznakowanie poziome jezdni, ustawienie znaków pionowych, usunięcie humusu, uzupełnienie korpusu drogowego gruntem, wykonanie warstwy odsączającej, uzupełnienie poboczy tłuczniem, profilowanie skarp, regulacja wysokościowa zjazdów.

Wartość realizowanych robót na przedmiotowym odcinku wynosi 1 730 481,54 zł.

Wykonawcą obydwu zadań jest Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjno-Drogowych Spółka Akcyjna z siedzibą w Łukowie. Umowny termin zakończenia realizacji robót został określony na dzień 23 lutego 2023 r.