Powiat opracuje Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Łukowa

Sesja Rady Powiatu

Podczas LII sesji Rady Powiatu Łukowskiego została podjęta uchwała w sprawie wyrażenia intencji dotyczącej udziału Powiatu Łukowskiego w projekcie pn. „Opracowanie Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Łukowa” w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Zakres i powód opracowania tego dokumentu podczas sesji omówił Wicestarosta Łukowski Janusz Kozioł oraz Członek Zarządu Władysław Karaś, którzy koordynują działania dotyczące MOF Łukowa.

W ramach uruchomionego naboru wniosków można otrzymać dofinansowanie na przygotowanie i opracowanie Planów Zrównoważonej Mobilności Miejskiej przez jednostki samorządu terytorialnego.

Posiadanie „Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Łukowa” umożliwi dalszą realizację partnerskich przedsięwzięć na rzecz rozwoju terytorialnego Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa przy wykorzystaniu instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT) w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2021 – 2027.

Działania zaplanowane w ramach MOF Łukowa będą obejmowały wspólne propozycje projektów z zakresu transportu, ochrony środowiska, opieki senioralnej czy turystyki.

Powiat Łukowski w ramach swoich zadań zamierza zakupić oraz zmodernizować niskoemisyjny tabor autobusowy wraz z niezbędną infrastrukturą transportu publicznego, dotyczącą dworca PKS w Łukowie.

Idea Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych

ZIT jest instrumentem zaproponowanym przez Komisję Europejską, dzięki któremu partnerstwa miast i gmin z miejskich obszarów funkcjonalnych mogą realizować wspólne przedsięwzięcia.  Celem ZIT-ów jest wykorzystanie wspólnych atutów i rozwiązywania problemów, które dotyczą nie tylko miasta ale całego miejskiego obszaru funkcjonalnego (MOF).

12 marca 2021 r. w Łukowie zostało podpisane porozumienie gminno-powiatowe pomiędzy Miastem Łuków, Gminą Łuków, Gminą Stanin oraz Powiatem Łukowskim  w sprawie opracowania i realizacji dokumentu strategicznego pn. „Strategia Rozwoju Ponadlokalnego dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa na lata 2021 – 2030”, obejmującego Miasto Łuków, Gminę Łuków, Gminę Stanin oraz Powiat Łukowski w granicach wyżej wymienionych samorządów.

Strategia została opracowania i przyjęta przez samorządy partnerskie teraz samorządy przygotowują się do wnioskowania o dofinansowanie.