Powiat Łukowski będzie opracowywał „Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla MOF Łukowa”

W dniu 28 września 2023 r. Starosta Łukowski Dariusz Szustek, Wicestarosta Łukowski Janusz Kozioł oraz Skarbnik Powiatu Monika Wodyk – odebrali z rąk Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego umowę na dofinansowanie zadania polegającego  na opracowaniu Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej (SUMP) dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa. Wniosek Powiatu Łukowskiego jako jeden z pięciu samorządów z województwa lubelskiego został wybrany przez Zarząd Województwa Lubelskiego do dofinansowania w ramach konkursu numer FELU.05.03-IZ.00-001/23, Działanie 5.3 Wspieranie strategii niskoemisyjnych (typ projektu 1), Priorytet V Zrównoważona mobilność miejska programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027.

Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej to dokument strategiczny, a rozwiązania w nim zawarte mają przyczynić się do zmniejszenia negatywnego wpływu transportu na środowisko. Warunkiem tych zmian jest zwiększenie roli środków transportu przyjaznych środowisku, do których należą: publiczny transport zbiorowy, transport niezmotoryzowany – rowerowy i pieszy oraz transport elektryczny.

Szacowana wartość projektu to 200 736,00 zł, z czego dofinansowanie z programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021 – 2027 wyniesie 170 625,60 zł.

Realizację projektu przewidziano do końca lipca 2024 roku.