Nowe zasady przedłużenia ważności orzeczeń

Informacja

Z dniem 30 grudnia 2023 r. weszła w życie ustawa z dnia 19 grudnia 2023 r. o szczególnych rozwiązaniach służących zachowaniu ważności niektórych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności (Dz.U. z 2023 r. poz. 2768) zawierająca regulacje normujące zasady przedłużenia ważności orzeczenia o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności wydanych na czas określony przez zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności.

Stosownie do art. 1 powołanej ustawy orzeczenie o niepełnosprawności albo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane na czas określony na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2024 r. poz. 44), które:

  1. zachowało ważność na zasadach określonych w art. 23 ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw brzmieniu dotychczasowe (Dz.U. z 2023 r. poz. 852 ze zm.) albo
  2. którego okres ważności upłynął po dniu 5 sierpnia 2023 r. i przed dniem 30 września 2024 r.

zachowuje ważność do dnia 30 września 2024 r. jednak nie dłużej niż do dnia w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności stanie się ostateczne.

Przez ostateczne orzeczenie o niepełnosprawności albo o stopniu niepełnosprawności należy rozumieć orzeczenie od którego nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji. Orzeczeniem ostatecznym jest orzeczenie wydane przez wojewódzki zespół ds. orzekania o niepełnosprawności, jak również orzeczenie wydane przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności, co do którego upłynął 14 dniowy termin do wniesienia odwołania albo w stosunku do którego strona zrzekła się prawa do wniesienia odwołania.

W związku z zachowaniem ważności wyżej wymienionych orzeczeń o niepełnosprawności oraz orzeczeń o stopniu niepełnosprawności na okres do dnia 30 września 2024 r. karta parkingowa wydana na podstawie tych orzeczeń zachowuje ważność na ten okres, jednak nie dłużej niż do dnia w którym nowe orzeczenie o niepełnosprawności albo nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności stanie się ostateczna (art. 2 ustawy).