Umowa na zakup sprzętów diagnostycznych podpisana

W dniu 5.11.2019r. w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie została podpisana umowa w sprawie udzielenia dotacji celowej z rezerwy ogólnej budżetu państwa w wysokości  2 000 000 PLN na dofinansowanie zadania pn.  „Zakup sprzętów diagnostycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie: 1. Zakup 64-rzędowego tomografu komputerowego wraz z oprzyrządowaniem i montażem, 2. Zakup cyfrowego aparatu mammograficznego wraz z oprzyrządowaniem i montażem”.

Umowa została zawarta pomiędzy Wojewodą Lubelskim Przemysławem Czarnkiem, a Powiatem Łukowskim reprezentowanym przez Starostę Łukowskiego Dariusza Szustka, Wicestarostę Łukowskiego Janusza Kozioła przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Moniki Wodyk-Netczuk. Minimalny wkład własny Beneficjenta w zakresie kosztu kwalifikowalnego Zadania wynosi 33 000 PLN. Minimalny wkład własny Realizatora Zadania w zakresie kosztu kwalifikowanego wynosi 1 267 000 PLN. Termin realizacji zadania do 31.12.2019r. W trakcie podpisania Umowy obecny był także Ryszard Szczygieł Doradca Wojewody Lubelskiego – Radny Sejmiku Województwa Lubelskiego.