Remonty dróg krajowych Nr 63 i 76

Remonty dróg krajowych Nr 63 i 76

Na sesji Rady Powiatu Łukowskiego w dniu 7.11.2019 r.  Pan Ryszard Szczygieł – Radny Województwa Lubelskiego przedstawił informację na temat  zakresu prac  remontowych drogi krajowej Nr 76 odcinek  Stoczek Łukowski – Łuków oraz dokonanych napraw na drodze krajowej Nr 63 Granica województwa – Łuków. Z przedstawionej informacji wynika, że remont dróg to owoc dobrej współpracy władz Powiatu Łukowskiego z Zarządem Województwa Lubelskiego. Droga krajowa Nr 63 to jedna z najważniejszych dróg na terenie powiatu, która stanowi ważny szklak komunikacyjny w tej części województwa lubelskiego. W bieżącym roku zlecono i wykonano remont nawierzchni drogi krajowej Nr 76  na trzech odcinkach tj:

 • od km 58+651 do km 60+200 w m. Jedlanka
 • od km 61+360 do km 62+770 w m. Zastawie,
 • 63+270 do km 64+500 w m. Wólka Zastawska

W zakres remontu istniejącej nawierzchni  na w/w odcinkach wchodziło:

 • frezowanie istniejącej nawierzchni średnio 3 cm
 • ułożenie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o grubości 6 cm
 • ułożenie warstwy ścieralnej betonu asfaltowego o grubości  4 cm
 • umocnienie pobocza ziemnego kruszywem o grubości 10 cm po zagęszczeniu
 • odtworzenie oznakowania pionowego i poziomego (grubowarstwowego)
 • remont istniejących zjazdów (przełożenie istniejącej kostki na nawierzchni zjazdów lub umocnienie nawierzchni istniejących zjazdów destruktem)
 • remont odcinka istniejącego chodnika oraz remonty peronów zatok autobusowych

Łączny koszt remontu drogi Nr 76 na w/w odcinkach wynosi 4 046 331,0 zł

Aktualnie roboty przy remoncie w/w odcinków zostały zakończone i trwają czynności odbiorowe.

Z uwagi na bardzo zły stan techniczny nawierzchni (głębokie koleiny, ubytki i nierówności poprzeczne) na odcinku drogi krajowej Nr 63 Biardy – Łuków, który jest planowany do przebudowy w latach 2020 – 2022, w celu  doraźnej poprawy stanu nawierzchni i umożliwienia prowadzenia skutecznej akcji Zimowego Utrzymania w/w odcinka drogi  dokonano w miesiącach wrzesień /październik 2019r   doraźnego remont  drogi Nr 63 na odcinku od km 287+892 do km 299+180, który obejmował:

 • frezowanie korekcyjne istniejącej nawierzchni w ilości 42 075,20 m2
 • remont cząstkowy nawierzchni masą mineralno asfaltową w ilości 6 920,00 m2
 • odnowę oznakowania cienkowarstwowego 772,00 m2 w miejscach wykonania remontów nawierzchni

Nie wszystkie odcinki nawierzchni  drogi Nr 63 poddane frezowaniu korekcyjnemu będą uzupełnione nową warstwą nawierzchni bitumicznej. Na niektórych odcinkach pozostaną w stanie obecnym ( po dokonaniu frezowania)  do czasu dokonania przebudowy.

Zakres prac  remontu doraźnego na drodze Nr 63  w bieżącym roku  został zakończony i trwają obecnie czynności odbiorowe.

Łączny koszt doraźnych prac remontowych na drodze Nr 63 na w/w odcinku  wyniósł 915 000,0 zł