Przebudowa dróg powiatowych Zaolszynie-Wierzejki, Jakusze-Wierzejki

Przebudowa dróg powiatowych: Nr 1315L od km 0+615 do km 2+300, od km 3+300 do km 8+252 odcinek Zaolszynie – Wierzejki, Nr 1316L od km 2+930 do km 5+300 odcinek w obrębie Wierzejki, Nr 1317L od km 3+474 do km 8+518 odcinek Jakusze – Wierzejki.

 

Przy współudziale finansowym państwowego funduszu celowego, Powiat Łukowski rozpoczął realizację kolejnej inwestycji drogowej, tym razem zlokalizowanej na terenie Gminy Trzebieszów.

Dzięki dofinansowaniu z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, nastąpi oczekiwana przez mieszkańców i przedsiębiorców poprawa infrastruktury drogowej w północno-wschodniej części powiatu łukowskiego, funkcjonalnie powiązanej z siecią dróg gminnych, drogą wojewódzką nr 806, oraz z drogą krajową nr 2 na terenie powiatu siedleckiego.

Wartość dofinansowania wyniesie prawie 7 mln. zł., całkowita wartość inwestycji 11,6 mln. zł.

W ramach przedsięwzięcia zostanie przebudowanych łącznie ponad 14 km odcinków dróg powiatowych nr 1315L, 1316L i 1317L w zakresie poszerzenia jezdni, przebudowy istniejących i budowy nowych chodników, ulepszenia poboczy gruntowych tłuczniem, poprawy równości podłużnej i poprzecznej nawierzchni, oraz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego.