Lasy na obszarze Powiatu Łukowskiego położone są w centralnej części Polski wschodniej – na Nizinie Podlaskiej, w południowej części Krainy Mazowiecko Podlaskiej,  w województwie lubelskim na terenie 9 gmin: Adamów, Krzywda, Łuków, Serokomla, Stanin, Stoczek Łukowski, Trzebieszów, Wojcieszków, Wola Mysłowska, w rejonie miast Łuków i Stoczek Łukowski.

Lasy położone w granicach administracyjnych powiatu łukowskiego zajmują powierzchnię 31188 ha. Lesistość powiatu łukowskiego uwzględniając powierzchnię wszystkich lasów wynosi około 22% przy lesistości województwa około 22,3% i lesistości kraju około 28,1%.

         Nadleśnictwo Łuków gospodaruje na powierzchni 15609 ha lasów w podziale na  2 kompleksy tj. obręb Adamów i obręb Kryńszczak, które tworzą 12  leśnictw.

Lasy Nadleśnictwa rosną głównie na glebach brunatnych 28% i bielicowych 27% oraz glebach torfowych 14% i czarnoziemach 14%. Warunki, w jakich rosną lasy (tzw. siedliska) są bardzo różnorodne, od siedlisk suchych (borowych – 82% powierzchni lasów), poprzez siedliska mieszane, aż do bardzo żyznych lasowych.

W siedliskach borowych panującym gatunkiem jest sosna, która zajmuje 82% powierzchni. Tutejszy las jest mało urozmaicony, tworzy go zaledwie kilka gatunków (głównie sosna, brzoza, dąb, świerk, olcha, modrzew, grab i klon), ale za to roślinność krzewów i runa jest bardzo bogata.

Nadleśnictwo Łuków sprawuje nadzór nad gospodarką łowiecką prowadzoną przez 13 kół łowieckich na 17 obwodach łowieckich wydzierżawianych przez Starostę Łukowskiego. Łączna powierzchnia obwodów wynosi 129461 ha w tym 29049 ha lasów. Stan zwierzyny od kilku lat utrzymuje się na stałym poziomie i wynosi średnio: łosie 23szt, jelenie 147szt, sarny 1515szt, dziki 213 szt. Wielkości te są optymalne i biorąc pod uwagę plan odstrzałów utrzymanie jej na tym poziomie zapewnia znikomy poziom szkód w gospodarce leśnej.

         W granicach administracyjnych powiatu łukowskiego lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa stanowią powierzchnie 15579 ha w nadzorze Starosty Łukowskiego. Na terenie powiatu średnia statystyczna działka posiada powierzchnię 0,29ha, natomiast średnio statystycznie na jednego właściciela (współwłaściciela) przypada 0,39 ha lasu.

Bardzo duża część gruntów leśnych jest we współwłasnościach, co wynika częściowo z poprzednich lat, kiedy to przepisy prawne zabraniały dzielenia działek leśnych. Lasy niepaństwowe występują głównie na siedliskach nizinnych: od borowych (86% powierzchni), poprzez lasowe (13% powierzchni), aż do olsy (1% powierzchni). Drzewostany są zróżnicowane pod względem składu gatunkowego, dominuje drzewostan iglasty zajmujący 79% powierzchni (sosna i modrzew 78%, świerk i jodła 1%) a ich udział masowy wynosi 79% zapasu ogółem, zaś drzewostan liściasty zajmuje 21% powierzchni (brzoza i dąb 15%, olcha, grab i osika 6%) a ich udział masowy wynosi 21% w zapasie ogółem.

Struktura wiekowa zasobów leśnych wg. klas wieków wynosi: I-11%, II-28%, III-43%,  IV-14%, V i wyżej 4%, średni wiek drzewostanu wynosi około 45 lat. Od  1.01.2001 r. do 31.12.2003r. nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa na podstawie art.5 ustawy z dnia 28 września 1991r. o lasach prowadził Starosta Łukowski w ściśle ustawowo określonym zakresie przy pomocy własnej służby ds. leśnictwa.

Od 1.01.2004 roku nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa  Starosta Łukowski powierzył Nadleśniczemu Nadleśnictwa Łuków.

W ramach nadzoru Nadleśniczy utworzył trzy obwody nadzorcze samodzielne:

 I  obwód – miasto i gmina Łuków, gmina Trzebieszów;

 II obwód – miasto i gmina Stoczek Łukowski, gmina Wola Mysłowska;

III obwód – gmina Krzywda i gmina Stanin,

Pozostałe gminy: Adamów, Serokomla, Wojcieszków są przyporządkowane do obwodów łączonych z lasami państwowymi.

Pracownicy nadzorujący dyżurują 2 razy w miesiącu po 2 godziny w poszczególnych Urzędach Gmin. Przyjmują interesantów, którzy zgłaszają się w sprawach przede wszystkim zalegalizowania pozyskanego drewna.

Na terenie powiatu zakończono scalenia gruntów leśnych we wsiach: Role, Turze Rogi, Siedliska, Gołowierzchy, Zarzec Łukowski, Klimki, Wólka Świątkowa, Anonin . W efekcie utworzone są nowe drogi i bardziej foremne działki, następuje wyjście ze współwłasności  i wyodrębnianie działek Skarbu Państwa byłego PFZ, które na wniosek Nadleśniczego mogą być przekazane Lasom Państwowym. Lasy na terenie powiatu łukowskiego są narażone na znaczne zagrożenie pożarowe. Przyczyną tego jest mała ilość opadów w okresach palności lasów oraz zdecydowana przewaga gatunków iglastych w składzie gatunkowym lasu zaś głównymi przyczynami pożarów jest nieostrożność i umyślne podpalenia.

Obok zadań dla właścicieli lasów, które wynikają z uproszczonych planów urządzania lasu, nadzorowane i wspomagane są sprawy zalesień gruntów porolnych. W ramach zwiększenia lesistości powiatu łukowskiego do zalesień przeznacza sie wyłącznie grunty słabe tj: klasy VIz, VI i V – bonitacji rolniczej zalesiając 250,16ha w latach 1999r. – 2007r.

W ostatnim okresie czasu realizacja zalesień wygląda następująco :

2008 rok – 30,28 ha, w tym: w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

– 29,71 ha oraz 0,57 ha własny koszt właściciela działki;

2009 rok – 7,32 ha, w tym: w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

– 6,93 ha oraz 0,39 ha własny koszt właściciela działki;

2010 rok – 10,78 ha w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;

2011 rok – 36,38 ha w tym: w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich

– 35,46 ha oraz 0,92 ha własny koszt właściciela działki;

2012 rok – 18,98 ha w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich;

Z mocy prawa, ustawa z dnia 8 czerwca 2001r. o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia, przestała obowiązywać z wyjątkiem przepisów dotyczących wypłaty ekwiwalentu beneficjentom prowadzącym uprawy leśne.

Obecnie osoby starające się o uzyskanie pomocy przy zalesianiu gruntów porolnych  z Funduszy Strategicznych Unii Europejskiej, winny wcześniej uzyskać z miejscowego Urzędu Gminy zaświadczenie o przeznaczeniu tego gruntu pod zalesienie i wraz z wnioskiem złożyć w Biurze Powiatowy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Łukowie ul. Przemysłowa.