Ustawa o odpadach określa zasady postępowania z odpadami w sposób zapewniający ochronę życia i zdrowia oraz ochronę środowiska zgodnie  z zasadą zrównoważonego rozwoju, a w szczególności zasady zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczenia ilości odpadów i ich negatywnego oddziaływania na środowisko, a także odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.

Ze względu na źródło pochodzenia odpadów, zasadniczo wyodrębnia się dwie podstawowe grupy:

  • odpady przemysłowe, powstające w wyniku działalności gospodarczej
  • odpady komunalne, powstające w wyniku bytowania człowieka

Z wyżej wymienionych grup wyodrębnia się wspólną grupę odpadów niebezpiecznych i odpadów innych niż niebezpieczne. Źródłem powstawania odpadów komunalnych są gospodarstwa domowe oraz obiekty infrastruktury takie jak: usługi, handel, rzemiosło, szkolnictwo, targowiska oraz obiekty handlowe.

Odpady przemysłowe są wytwarzane przez zakłady przetwórstwa mięsnego, opieki zdrowotnej, weterynaryjnej oraz energetyczne i inne.

Zagospodarowanie odpadów jest znaczącą gałęzią przemysłu, obejmującą szereg technologii odzysku i unieszkodliwiania.

Pierwszą generalną zasadą gospodarki odpadowej pozostaje wciąż zapobieganie  powstawaniu odpadów. Dopiero w następnej kolejności powinny być one poddawane odzyskowi lub unieszkodliwianiu w miejscu ich powstawania. W przypadku gdy nie jest to możliwe powinny zostać przekazane do najbliżej położonych miejsc, w których można będzie poddać je odzyskowi lub unieszkodliwieniu. Celem zaś unieszkodliwiania odpadów jest doprowadzenie ich do takiego stanu, w którym nie będą stwarzały zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego lub dla środowiska.

Na obszarze powiatu łukowskiego czynnych jest  6 składowisk odpadów innych niż niebezpieczne: Adamów, Niedźwiadka gm. Stanin, Krzywda, Łuków, Wola Mysłowska oraz Stoczek Łukowski.

p.

Zarządzający

Miejscowość

Pojemność składowiska [m³]

Powierzchnia składowiska [ha]

Planowany rok zamknięcia

1.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Adamowie

Adamów

44 100

1,87

2016

2.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Staninie

Niedźwiadka

48 290

2,16

2016

3.

Zakład Gospodarki Komunalnej w Krzywdzie

Krzywda

118 000

2,52

2016

4. Przedsiębiorstwo Usług i Inżynierii Komunalnej w Łukowie

Łuków

340 000

17,5

2013

5.

„EKO LIDER”

Wola Mysłowska

16 100

0,50

2014

 

6.

 Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej w Stoczku Łukowskim

Stoczek Łukowski

64 000

3,61

2016

Na większości składowisk znajdujących się na terenie powiatu łukowskiego prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów komunalnych.

Obecnie zmienia się system gospodarowania odpadami komunalnymi, właścicielami wytworzonych odpadów komunalnych będą gminy i to właśnie one będą odpowiadały za wybranie na podstawie ogłoszonego przetargu przedsiębiorcy, który będzie odbierał wytworzone odpady.

Nowe cele stawiane przy zbieraniu odpadów komunalnych to:

  • Zwiększenie odzysku a w szczególności recyklingu w odniesieniu do szkła, tworzyw sztucznych, metali oraz tektury i papieru, jak również odzysku energii z odpadów zgodnego z wymogami ochrony środowiska.
  • Zmniejszenie ilości odpadów ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez składowanie.
  • Zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów komunalnych.
  • Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.

Cele stawiane gospodarce odpadami niebezpiecznymi to przede wszystkim kierowanie odpadów do firm, które zajmują się ich odzyskiem lub unieszkodliwianiem.