Wody powierzchniowe

Zgodnie z podziałem hydrograficznym kraju, całe województwo lubelskie leży w dorzeczu Wisły w dwóch regionach wodnych:

 • Wisły Górnej,
 • Wisły Środkowej.

Powiat Łuków w całości należy do regionu Wisły Środkowej. Region ten (dla celów programowo-planistycznych) został podzielony na trzy zlewnie:

Zlewnia Wisły (Z-II) to obszar zajmujący zachodni fragment województwa lubelskiego. Położony jest między Wyżyną Lubelską na południu i Niziną Mazowiecką na północy. Granicą jest rzeka Kurówka. Do zlewni Wisła z terenu naszego powiatu należą rzeki:

 • Okrzejka
 • Wilga
 • Świder
 • Świder Płd.

oraz terytorialne gminy:

 • Wola Mysłowska
 • Stoczek Łukowski

       Zlewnia rzeki Wieprz (Z-III) ma 10 415 kmpowierzchni i zajmuje centralną część województwa. Jest jednocześnie jedyną dużą rzeką w całości znajdującą się w granicach administracyjnych województwa. Przecina kilka krain geograficznych takich jak: Roztocze, Padół Zamojski, Działy Grabowieckie, Obniżenie Dorohuskie, Płaskowyż Świdnicki, Wysoczyznę Lubartowską i Pradolinę Wieprza uchodząc do Wisły koło Dęblina.  Niewielkie przekształcenie doliny powoduje, że rzeka ta jest bardzo cennym przyrodniczo obszarem. Do zlewni Wieprz z terenu naszego powiatu należą rzeki:

 • Bystrzyca Duża (Północna)
 • Bystrzyca Mała
 • Czarna
 • Grabówka
 • Stanówka
 • Struga Cisownik
 • Wilkojadka

oraz terytorialne gminy:

 • Adamów
 • Krzywda
 • Serokomla
 • Stanin
 • Wojcieszków

     Zlewnia Bugu (Z-IV) zajmuje wschodnią i północną część województwa, ma 8 965 km2powierzchni. Jest rzeką graniczną, całe dorzecze obejmuje obszar 39 420,2 km2. Z ogólnej powierzchni dorzecza na terenie Polski znajduje się 19,4 tys. km2.  Bug uchodzi do Narwi prawego dopływu Wisły w strefie Zalewu Zegrzyńskiego.

Do zlewni Bug z terenu naszego powiatu należą rzeki:

 • Krzna Płd.
 • Krzna Pn.
 • Kanał Maciejowicki

oraz terytorialne gminy:

 • Łuków
 • Trzebieszów

Ogółem długość rzek przepływających przez powiat Łuków wynosi – 245 004 mb.,
w tym:

 • w zlewni Z-II – 56974 mb. rzek,
 • w zlewni Z-III – 129250 mb. rzek,
 • w zlewni Z-IV – 58780 mb. rzek.

Podstawową sieć wód powierzchniowych uzupełniają:

 • rowy i cieki naturalne o łącznej długości – ok. 1.500 km
 • stawy rybne i zbiorniki wodne o powierzchni – 364,46 ha,
 • ogółem wg  stanu geodezyjnego wody zajmują powierzchnię – 1.166 ha.

Głównymi rzekami powiatu są dwie rzeki Krzna Północna i Krzna Południowa. Obie te rzeki bieg swój zaczynają z terenów bagnistych łukowskich lasów.

Słabo rozwinięta sieć wodna, a do tego odpływ większości wód powierzchniowych nie stwarza możliwości wykorzystania tego alternatywnego źródła jako energii. Wpływ na to ma zbyt mała ilość przepływu 10 m3/s Krzny i niewielki spadek. Większość rzek biorących początek na terenie powiatu odpływa głównie w kierunku wschodnim (Z-IV) i południowo-wschodnim (Z-III). Jedynie trzy rzeki: Świder, Wilga i Okrzejka prowadzą swoje wody w kierunku zachodnim (Z-II).  Brak jest typowych zbiorników retencjonujących wodę. Jedynie jeden zbiornik „Zimna Woda”  w Łukowie o powierzchni 21 ha gromadzi wodę w górnej części Krzny Południowej w ilości 316.000 m3, oraz stawy rybne, które retencjonują około 4.000.000 m3 wody.

Szczegółowy wykaz rzek przepływających przez Powiat Łukowski obrazuje poniższa tabela
(w tabeli podano długości rzek w zlewniach bilansowych: Z-II, Z-III, Z-IV, w granicach powiatu i poszczególnych gmin).

 Tabela:  Wykaz rzek na terenie powiatu łukowskiego

Zlewnia Nazwa cieku Powiat łukowski Odbiornik (nazwa) Dopływ

P- prawy

L- lewy

Gmina
Kilometraż Długość (km) Nazwa Kilometraż
Z-II Okrzejka 65+500÷73+5000 8,000 Wisła P Krzywda 65+500÷73+500
Świder 75+600÷93+810 18,210 Wisła P Stoczek Łukowski 75+600÷93+810
Świder Płd. 0+000÷15+ 154 15,154 Świder L Stoczek Łukowski

Wola Mysłowska

Stoczek Łukowski

0+000÷5+000

5+000÷13+540

13+540÷15+154

Wilga 53+600÷69+210 15,610 Wisła P Wola Mysłowska

Krzywda

53+600÷66+890

66+890÷69+210

Z-III Bystrzyca Duża 33+290÷61+520 28,230 Tyśmienica L Wojcieszków

Łuków, Stanin

Stoczek Łukowski

33+290÷38+954

38+954÷41+204

41+204÷58+128

58+128÷61+520

Bystrzyca Mała 5+850÷42+ 680 36,830 Bystrzyca

Duża

P Wojcieszków

Krzywda

5+860÷20+720

20+720÷42+680

Czarna 11+000÷32+240 21,240 Tyśmienica P Serokomla

Adamów

11+000÷22+540

22+540÷32+240

Grabówka 0+000÷10+700 10,700 Czarna L Serokomla

Adamów

0+000÷3+750

3+750÷10+700

Stanówka 8+200÷15+ 400 7,200 Bystrzyca

Duża

L Łuków 8+200÷15+400
Struga Cisownik 0+000÷6+150 6,150 Bystrzyca

Mała

L Krzywda 0+000÷6+150
Wilkojadka 0+000÷18+900 18,900 Bystrzyca

Duża

P Stanin 0+000÷18+900
Z-IV Kanał Maciejowski 8+400÷13+690 5,290 Krzymoszyca P Trzebieszów 8+400÷13+690
Krzna Płd. 18+200÷44+170 25,970 Krzna P Łuków 18+200÷44+170
Krzna Płn. 11+300÷38+820 27,520 Krzna Płd. L Trzebieszów

Łuków

11+300÷25+975

25+975÷38+820