KWALIFIKACJA TO NIE MOBILIZACJA

KWALIFIKACJA

W dniach 19 kwietnia 2023 r. – 30 maja 2023 r. na terenie Powiatu Łukowskiego zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa. Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej w Łukowie znajduje się przy ul. Wojska Polskiego 61, tel. 603 998 070 .

Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie fizycznej i psychicznej zdolności do służby wojskowej mężczyzn i kobiet podlegających temu obowiązkowi oraz zgłaszających  się  w  trybie  ochotniczym osób, które ukończyły 18 rok życia. W trakcie badań lekarskich, prowadzonych podczas kwalifikacji wojskowej, osoby poddane tym badaniom mogą zostać uznane za zdolne pod względem fizycznym i psychicznym do służby wojskowej i uzyskać jedną z n/wym. kategorii zdolności:

Kategoria „A” – zdolny do służby wojskowej, z wyłączeniem zawodowej służby wojskowej,  a także zdolność do odbywania służby zastępczej,

Kategoria  „B” – czasowo niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju, w okresie do (12/24 miesięcy),

Kategoria  „D” – niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju, z wyjątkiem niektórych stanowisk służbowych przeznaczonych dla terytorialnej służby wojskowej,

Kategoria  „E” – trwale i całkowicie niezdolny do służby wojskowej w czasie pokoju oraz w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny.

Badania lekarskie, prowadzone w trakcie kwalifikacji wojskowej, podobnie jak dodatkowe badania specjalistyczne i obserwacja szpitalna, na które może skierować przewodniczący komisji lekarskiej, są obowiązkowe. Na osobie wezwanej do kwalifikacji ciąży także obowiązek  przedstawienia  komisji  lekarskiej  posiadanej  dokumentacji medycznej,
w tym wyników badań specjalistycznych, przeprowadzonych przed stawieniem się do kwalifikacji wojskowej
.

Od orzeczenia, wydanego przez powiatową komisję lekarską zainteresowany może odwołać się w ciągu 14 dni od dnia jego wydania. Odwołanie kieruje się do wojewódzkiej komisji lekarskiej za pośrednictwem powiatowej komisji lekarskiej, która orzeczenie wydała. Przewodniczący wojewódzkiej komisji lekarskiej może wezwać osobę odwołującą się na posiedzenie wojewódzkiej komisji lekarskiej, gdzie zostanie ona poddana kolejnym badaniom lekarskim; może także zażądać przedstawienia posiadanej dokumentacji medycznej, a także skierować tę osobę na dodatkowe badania specjalistyczne (w tym psychologiczne) i/lub na obserwację szpitalną.

Osoby  wzywane  do  kwalifikacji  wojskowej  są obowiązane zgłosić się na wezwanie w miejscu i terminie określonym w wezwaniu, zabierając ze sobą:

  • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości ─ w celu okazania go wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi miasta),
  • posiadaną dokumentację medyczną ─ w celu przedstawienia powiatowej komisji lekarskiej,
  • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia lub fakt pobierania nauki ─ w celu przedstawienia ich Szefowi Wojskowego Centrum Rekrutacji.

Nieotrzymanie   wezwania   imiennego   nie   zwalnia   osób  do  tego  zobowiązanych  z konieczności stawienia się do kwalifikacji wojskowej, ponieważ o miejscu i terminie jej przeprowadzania na danym terenie informują także rozplakatowane obwieszczenia.

Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, powinna zgłosić ten fakt do wójta lub burmistrza (prezydenta miasta), właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, który wyznaczy jej inny termin stawiennictwa. W razie nieusprawiedliwionego niezgłoszenia się osoby do tego zobowiązanej do kwalifikacji wojskowej, wójt lub burmistrz (prezydent miasta) ma obowiązek nałożyć na tę osobę grzywnę albo zarządzić przymusowe jej doprowadzenie do kwalifikacji wojskowej przez Policję.