Komunikat z XXVI sesji Rady Powiatu Łukowskiego

Rada Powiatu Łukowskiego

KOMUNIKAT
W dniu 29 kwietnia 2021 r. o godz. 1000  odbyła się XXVI sesja Rady Powiatu Łukowskiego.

 

Rada Powiatu podjęła następujące uchwały:

 • w sprawie uchwalenia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy w Powiecie Łukowskim na lata 2021-2023.
 • w sprawie pozbawienia drogi nr 1365L – ul. Nowoprojektowana w Stoczku Łukowskim kategorii drogi powiatowej.
 • w sprawie określenia warunków udzielania bonifikaty i wysokości stawki procentowej przy sprzedaży lokali mieszkalnych będących własnością Powiatu Łukowskiego.
 • w sprawie zaciągnięcia zobowiązań w zakresie podejmowania przebudów dróg powiatowych o wartości przekraczającej granicę ustaloną przez Radę Powiatu w budżecie na rok 2021.
 • w sprawie zmian budżetu Powiatu Łukowskiego na 2021 rok.
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łukowskiego.

 

Ponadto Rada Powiatu przyjęła:

 • informację Starosty z działalności Zarządu Powiatu Łukowskiego.
 • informację na temat oceny stanu sanitarnego Powiatu Łukowskiego za rok 2020.
 • informację o stanie bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na terenie powiatu łukowskiego w 2020 roku.
 • informację o stanie bezpieczeństwa na terenie powiatu łukowskiego w zakresie ochrony przeciwpożarowej za rok 2020.
 • sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz skuteczności działania Komendy Powiatowej Policji w Łukowie w 2020 roku.
 • sprawozdanie z realizacji Rocznego Programu Współpracy Powiatu Łukowskiego z organizacjami pozarządowymi w roku 2020.
 • informację o realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy oraz stanie bezrobocia w Powiecie Łukowskim.
 • informację o wykonaniu w 2020 r. planu finansowego rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i wydatków nimi finansowanych.

 

Przewodniczący Rady
– Karol Ciołek–