Komunikat z XXIII sesji Rady Powiatu Łukowskiego

Rada Powiatu Łukowskiego

KOMUNIKAT
W dniu 24 lutego 2021 r. o godz. 1100  odbyła się XXIII sesja Rady Powiatu Łukowskiego.

 

Rada Powiatu podjęła następujące uchwały:

 • w sprawie określenia zadań oraz podziału środków na zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
 • w sprawie dodatkowych środków własnych przeznaczonych na warsztaty terapii zajęciowej.
 • w sprawie uchwalenia statutu Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Adamowie.
 • w sprawie wyrażenia zgody na wypowiedzenie porozumienia dotyczącego przekazania Gminie Adamów zadania własnego w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół im. Gen. Franciszka Kamińskiego w Adamowie.
 • o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Łukowski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 • w sprawie w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie uchylenia uchwały Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 15 października 2019 r. Nr X/100/2019 w sprawie przyjęcia stanowiska wyrażającego protest przeciw działaniom ukierunkowanym na promowanie ideologii LGBT.
 • w sprawie uchylenia Uchwały Nr XI/134/2019 Rady Powiatu Łukowskiego z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie poręczenia długoterminowego kredytu inwestycyjnego zaciąganego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Województwu Lubelskiemu.
 • w sprawie zmian budżetu Powiatu Łukowskiego na 2021 rok.
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łukowskiego.

 

Ponadto Rada Powiatu przyjęła:

 • informację Starosty z działalności Zarządu Powiatu Łukowskiego.
 • sprawozdania z pracy stałych Komisji Rady Powiatu i Komisji Rewizyjnej za 2020 rok.
 • sprawozdanie Starosty Łukowskiego z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2020 r.
 • informacje o działaniach podejmowanych w związku z promocją Powiatu Łukowskiego oraz o realizacji i skutkach umów i porozumień zawartych przez Powiat Łukowski w 2020 r.
 • informacja o funkcjonowaniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Łukowie, polityce rodzinnej i o wspieraniu osób niepełnosprawnych przez Powiat Łukowski, w tym realizacja powiatowych programów wg stanu na dzień 31.12.2020 r. wraz z informacjami o funkcjonowaniu placówek pomocy społecznej w powiecie w 2020 r.
 • obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i innych składników wynagrodzenia oraz wysokość nagród dla nauczycieli.

 

Wiceprzewodniczący Rady
– Andrzej Wisiński–