Komunikat z X sesji Rady Powiatu Łukowskiego

Rada Powiatu Łukowskiego

KOMUNIKAT
W dniu 15 października 2019 r. o godz. 1100 w sali konferencyjnej im. Jana Pawła II w Łukowie odbyła się X sesja Rady Powiatu Łukowskiego.

 

Rada Powiatu podjęła następujące uchwały:

 • w sprawie przyjęcia stanowiska wyrażającego protest przeciw działaniom ukierunkowanym na promowanie ideologii ruchów LGBT.
 • w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Łukowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.
 • w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego w Stoczku Łukowskim.
 • w sprawie włączenia Centrum Kształcenia Zawodowego w Stoczku Łukowskim do Zespołu Szkół w Stoczku Łukowskim.
 • w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego w Radoryżu Smolanym.
 • w sprawie włączenia Centrum Kształcenia Zawodowego w Radoryżu Smolanym do Zespołu Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym.
 • w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 w Łukowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie do obowiązujących przepisów prawa.
 • w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 2 w Łukowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Aleksandra Świętochowskiego w Łukowie do obowiązujących przepisów prawa.
 • w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 3 w Łukowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łukowie do obowiązujących przepisów prawa.
 • w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Radoryżu Smolanym wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym do obowiązujących przepisów prawa.
 • w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Stoczku Łukowskim wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Stoczku Łukowskim do obowiązujących przepisów prawa.
 • w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Łukowski, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łukowskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące.
 • zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i innych składników wynagrodzenia oraz wysokość nagród dla nauczycieli.
 • w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Łukowie.
 • w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach.
 • w sprawie uchwalenia Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Adamowie.
 • zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Statutu Powiatu Łukowskiego.
 • w sprawie zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie.
 • o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Łukowski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 • w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiat Łukowski dodatkowej umowy z Wojewodą Lubelskim o dopłatę w 2019 r. z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej do realizacji zadania własnego Powiatu: zapewnienia funkcjonowania publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej.
 • zmieniającą uchwałę w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Łukowie na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
 • w sprawie zmian budżetu Powiatu Łukowskiego na 2019 r.
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łukowskiego.
 • w sprawie przyjęcia rezygnacji z funkcji Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Łukowskiego.
 • w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Łukowskiego.
 • w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Infrastruktury Technicznej Rady Powiatu Łukowskiego.
 • w sprawie uzupełnienia składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa, Porządku Publicznego i Spraw Społecznych Rady Powiatu Łukowskiego.

Ponadto Rada Powiatu przyjęła:

 • informację Starosty z działalności Zarządu Powiatu Łukowskiego.
 • informację za I półrocze 2019 roku o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łukowskiego, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łukowskiego, o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie i powiatowych instytucji kultury.
 • informację o funkcjonowaniu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
 • informację o realizacji zadań z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu w Powiecie Łukowskim od stycznia do sierpnia 2019 r.
 • informację Przewodniczącego Rady Powiatu o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych za 2018 rok.
 • informację Starosty Łukowskiego o oświadczeniach majątkowych złożonych przez członków Zarządu, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz osób upoważnionych do wydawania decyzji administracyjnych z upoważnienia Starosty za 2018 rok.
 • informację Wojewody Lubelskiego o oświadczeniach majątkowych Przewodniczącego Rady Powiatu Łukowskiego i Przewodniczącego Zarządu Powiatu Łukowskiego za 2018 rok.

 

 Przewodniczący Rady
– Karol Ciołek–