Kolejne pieniądze pozyskane przez Powiat Łukowski

W ramach realizacji Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, dofinansowany został projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, Powiat Łukowski otrzymał dofinansowanie w kwocie 165 800,00 zł (UE 139 736,24 zł – 84,28%, budżet państwa 26 063,76zł – 15,72%,) z przeznaczeniem na zakup sprzętu i oprogramowania do realizacji zadań w trybie zdalnego nauczania (w tym zakup laptopów, komputerów stacjonarnych i oprogramowania do nich, oraz sprzętu multimedialnego/ audiowizualnego) oraz oprogramowania dla osób z niepełnosprawnością.

Zakupiony sprzęt  zostanie przekazany dzieciom przebywającym w pieczy zastępczej na terenie powiatu łukowskiego tj. w: rodzinach zastępczych, Placówce Wielofunkcyjnej w Łukowie, Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Adamowie, Pogotowiu Opiekuńczym w Stoczku Łukowskim.

            W ramach projektu pn. „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-19 w domach pomocy społecznej”, współfinansowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Powiat Łukowski otrzymał dofinansowanie w kwocie  705 577,65 zł z przeznaczeniem na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z pandemią COVID-19.

Podział środków:

DPS Łuków: ŁĄCZNIE 223 739,55 zł  (UE 188 567,69 zł – 84,28%, budżet państwa 35 171,86 zł – 15,72%)

DPS Ryżki: ŁĄCZNIE 481 838,10 zł (UE 406 093,15 zł – 84,28%, budżet państwa 75 744,95 zł – 15,72%)