Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwanego dalej RODO). Starostwo Powiatowe w Łukowie  informuje o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach, z tym związanych:

 

 1. Administratorem Pani/Pana Danych Osobowych jest Starostwo Powiatowe w Łukowie, ul. Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków, który to Urząd reprezentuje Starosta Łukowski.
 1. Inspektorem Ochrony Danych jest Magdalena Piszcz, ul. Czerwonego Krzyża 4, 21 – 400 Łuków. W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych, proszę się skontaktować pod adresem: iod@starostwolukow.pl, tel. 25 798 22 03 wew. 210.
 1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przyjęcia i rozpatrzenia wniesionej/wniesionego skargi lub wniosku – na podstawie Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego i Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków – zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c RODO.
 2. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą̨ wyłącznie podmioty uprawnione do ich uzyskania, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, jednostki prowadzące działalność́ pocztową oraz podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia danych (w tym dostawcy oprogramowania i systemów informatycznych).
 3. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, przysługują Pani/Panu, z zastrzeżeniem przepisów RODO: prawo dostępu do treści danych (art. 15 RODO), prawo do sprostowania danych (art. 16 RODO), prawo do usunięcia danych (art. 17 RODO), prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO), prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).

W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres przechowywania wyżej wymienionych dokumentów określony w Ustawie z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
 2. W przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 – 193 Warszawa.
 3. Podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości rozpatrzenia wniesionej/wniesionego skargi lub wniosku. Skarga lub wniosek pozostaną bez rozpoznania.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.