W celu zapewnienia właściwego funkcjonowania Starostwa i należytej obsługi obywateli ustala się, że w skład Starostwa wchodzą następujące komórki organizacyjne, które przy oznakowaniu spraw używają symboli:

 1. Biuro Rady Powiatu (BRP),
 2. Wydział Organizacji i Nadzoru (ON),
 3. Wydział Promocji, Rozwoju i Polityki Społecznej (PRS),
 4. Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych (IZP),
 5. Wydział Finansowo-Budżetowy (F),
 6. Wydział Budownictwa i Architektury (B),
 7. Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami (G), w którego strukturze znajduje się Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (PODGiK)
 8. Wydział Komunikacji (K),
 9. Wydział Drogownictwa i Transportu (DT),
 10. Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska (ROŚ),
 11. Wydział Zarządzania Kryzysowego (ZK),
 12. Wydział Administracyjno-Gospodarczy (AG),
 13. Wydział Prawny (PR),
 14. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności – PZON

Samodzielne stanowiska pracy (jedno lub wieloosobowe)

 • Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych (IN)
 • Audytor Wewnętrzny – AW
 • Powiatowy Rzecznik Konsumentów (RzK)
 • Inspektor Ochrony Danych (IOD)
 • Inspektor ds. bhp (BHP)