POWIAT ŁUKOWSKI

NIP : 825-199-81-35
REGON: 711581825


Wszystkie niżej wymienione rachunki Powiatu Łukowskiego prowadzone są w Banku Spółdzielczym w Trzebieszowie.

  • Rachunek bankowy do realizacji wpłat z tytułu wykonania dokumentacji oraz opracowań geodezyjnych
   Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie – 28 9206 0009 7103 5419 2000 0050
  • Rachunek bankowy do realizacji wpływów z opłat komunikacyjnych
   Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie – 83 9206 0009 7103 5419 2000 0030
  • Wpłaty dotyczące:
   – opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania gruntów Skarbu Państwa,
   – przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów Skarbu Państwa,
   – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa,
   – dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,
   – dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami, należy kierować na rachunek:
   Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie – 07 9206 0009 7103 5419 2000 0040
  • Opłatę skarbową w wysokości 17 złotych od złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia czy działka jest objęta uproszczonym planem urządzenia lasu lub decyzją, o której mowa w art. 19 ust 3 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach oraz dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa należy kierować na rachunek bankowy Miasta Łuków
   Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie – 42 9206 1048 7103 0300 2000 0140
  • Informujemy, iż od dnia 29.02.2015r. funkcjonuje nowy nr konta Starostwa Powiatowego w Łukowie
   Bank Spółdzielczy w Trzebieszowie – 41 9206 0009 7103 5419 2000 0010