Zawiadomienie o XXXV sesji Rady Powiatu

ZAWIADAMIAM

że w dniu 4 października 2018 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej im. Jana Pawła II w Łukowie ul. Piłsudskiego 17, odbędzie się XXXV sesja Rady Powiatu Łukowskiego.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Wręczenie Staroście Łukowskiemu Honorowej Statuetki i tytułu „Samorządowiec 20-lecia”.
 4. Przyjęcie protokołów z XXXIII i XXXIV sesji Rady Powiatu Łukowskiego.
 5. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu w okresie od XXXIII sesji Rady Powiatu Łukowskiego.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Informacja o aktualnych problemach w rolnictwie na terenie Powiatu Łukowskiego złożona przez: Biuro Powiatowe ARiMR w Łukowie, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łukowie, Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Łukowie, Lubelską Izbę Rolniczą, Państwowe Gospodarstwo Wodne „Wody Polskie” Zarząd Zlewni w Białej Podlaskiej.
 8. Informacja o stanie elementów środowiska oraz o działaniach kontrolnych na terenie Powiatu Łukowskiego w 2017 roku.
 9. Informacja o realizacji zadań z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu w Powiecie Łukowskim od stycznia do września 2018 r.
 10. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łukowskiego w roku szkolnym 2017/2018, wynikach egzaminów maturalnych w całej sesji 2018 r., wynikach egzaminów zawodowych w sesji egzaminacyjnej roku 2017/2018 oraz o realizacji zadań z zakresu profilaktyki uzależnień w szkołach i placówkach oświatowych Powiatu Łukowskiego w drugim semestrze roku szkolnego 2017/2018.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie „Rocznego programu współpracy Powiatu Łukowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łukowskiego na 2018 r.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łukowskiego.
 14. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 15. Podsumowanie pracy V Kadencji Rady Powiatu Łukowskiego.
 16. Zakończenie obrad.

Z poważaniem:
PRZEWODNICZĄCY RADY
/-/ TADEUSZ BRZOZOWSKI