Zawiadomienie o X sesji Rady Powiatu Łukowskiego

Rada Powiatu Łukowskiego

Przewodniczący Rady Powiatu Łukowskiego
Piłsudskiego 17, 21-400 Łuków
tel. 798 22 03 wew. 120 fax. 25 798 74 91

 

ZAWIADAMIAM
że w dniu 15 października 2019 r. o godz. 1100  w sali konferencyjnej im. Jana Pawła II w Łukowie ul. Piłsudskiego 17, odbędzie się X sesja Rady Powiatu Łukowskiego.

Porządek obrad:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołów z VIII i z IX sesji Rady Powiatu Łukowskiego.
 4. Informacja Starosty z działalności Zarządu Powiatu Łukowskiego.
 5. Informacja za I półrocze 2019 roku o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łukowskiego, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łukowskiego, o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie i powiatowych instytucji kultury.
 6. Informacja o funkcjonowaniu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.
 7. Informacja o realizacji zadań z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu w Powiecie Łukowskim od stycznia do sierpnia 2019 r.
 8. Informacja Przewodniczącego Rady Powiatu o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych za 2018 rok.
 9. Informacja Starosty Łukowskiego o oświadczeniach majątkowych złożonych przez członków Zarządu, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz osób upoważnionych do wydawania decyzji administracyjnych z upoważnienia Starosty za 2018 rok.
 10. Informacja Wojewody Lubelskiego o oświadczeniach majątkowych Przewodniczącego Rady Powiatu Łukowskiego i Przewodniczącego Zarządu Powiatu Łukowskiego za 2018 rok.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Łukowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego w Stoczku Łukowskim.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Centrum Kształcenia Zawodowego w Stoczku Łukowskim do Zespołu Szkół w Stoczku Łukowskim.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia Centrum Kształcenia Zawodowego w Radoryżu Smolanym.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie włączenia Centrum Kształcenia Zawodowego w Radoryżu Smolanym do Zespołu Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 1 w Łukowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Łukowie do obowiązujących przepisów prawa.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 2 w Łukowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 2 im. Aleksandra Świętochowskiego w Łukowie do obowiązujących przepisów prawa.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych nr 3 w Łukowie wchodzącej w skład Zespołu Szkół nr 3 im. Władysława Stanisława Reymonta w Łukowie do obowiązujących przepisów prawa.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Radoryżu Smolanym wchodzącej w skład Zespołu Szkół im. Władysława Tatarkiewicza w Radoryżu Smolanym do obowiązujących przepisów prawa.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie dostosowania nazwy Szkoły Policealnej dla Dorosłych w Stoczku Łukowskim wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Stoczku Łukowskim do obowiązujących przepisów prawa.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie planu sieci publicznych szkół ponadpodstawowych oraz szkół specjalnych prowadzonych przez Powiat Łukowski, z uwzględnieniem szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu Łukowskiego prowadzonych przez inne organy prowadzące.
 22. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia Regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków do wynagrodzenia zasadniczego i innych składników wynagrodzenia oraz wysokość nagród dla nauczycieli.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Łukowie.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Domu Pomocy Społecznej w Ryżkach.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Adamowie.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie.
 27. Podjęcie uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest Powiat Łukowski oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.
 28. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych, dla których zarządcą jest Zarząd Powiatu w Łukowie na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie zmian budżetu Powiatu Łukowskiego na 2019 r.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łukowskiego.
 31. Sprawy różne i wolne wnioski.
 32. Zakończenie obrad.

Przewodniczący Rady

/-/ Karol Ciołek