Zaproszenie do udziału w projekcie

współpraca drogą do sukcesu!

Podlaska Federacja Organizacji Pozarządowych serdecznie zaprasza Podmioty Ekonomii Społecznej z woj. lubelskiego w tym Przedsiębiorstwa Społeczne, Fundacje, Stowarzyszenia, Spółdzielnie Socjalne, Ochotnicze Straże Pożarne, Koła Gospodyń Wiejskich do udziału w projekcie pn. „Szkolenia eksperckie dla Podmiotów Ekonomii Społecznej z zakresu zamówień publicznych w województwie podlaskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, mazowieckim i łódzkim”, realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Działanie 2.9 Rozwój ekonomii społecznej.

Udział w projekcie ma na celu doprowadzić do stałej współpracy Podmiotów Ekonomii Społecznej, w tym Przedsiębiorstw Społecznych, Fundacji, Stowarzyszeń, Spółdzielni Socjalnych, Ochotniczych Straży Pożarnych, Kół Gospodyń Wiejskich z Jednostkami Samorządu Terytorialnego.

Podmiotom w ramach uczestnictwa w projekcie zapewniamy:

  • bezpłatne wsparcie merytoryczne
  • pomoc w przygotowaniu dokumentów przetargowych
  • dostęp do newslettera z aktualnymi konkursami i naborami ogłaszanymi przez Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Okres realizacji: od 01.06.2021 r. do 30.11.2022 r.

Więcej informacji: https://podlaskafederacja.pl/o-projekcie/szkolenia-eksperckie-dla-podmiotow-ekonomii-spolecznej/.