Zakończenie procedury przetargowej na remont Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej

Już niebawem ruszą prace remontowe w Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej.

W dniu 25.01.2021 r. Powiat Łukowski wybrał najkorzystniejsze oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest wykonanie robót budowlanych w ramach zadania pn. „Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej – I etap podniesienia atrakcyjności Muzeum, zabytkowego parku i kopca” dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne.

Postępowanie zostało podzielone na 2 części:

Część 1 – Przebudowa oficyny południowej Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej wraz z przebudową parku znajdującego się przy muzeum

oraz

Część 2 – Przebudowa kopca Henryka Sienkiewicza zlokalizowanego w Okrzei

W postępowaniu do upływu terminu składania ofert złożono 10 ofert.

Zarówno w części 1 jak i części 2 zamówienia jako najkorzystniejszą wybrano ofertę Wykonawcy Jacek Wojtaś „SOLARPROFI” Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe siedzibą w miejscowości Lendo Ruskie za kwotę:

część 1: 1 940 863,74 zł,

część 2: 405 070,98 zł.

Podpisanie umów z Wykonawcą nastąpi na początku lutego 2021 r.

Planowany termin zakończenia robót budowlanych to 1 marca 2022 r.

 

W ramach realizacji I części zamówienia planuje się w szczególności:

 • Wymianę posadzek w całym budynku wraz z wprowadzeniem nowych warstw posadzki na gruncie zwieńczonej parkietem dębowym;
 • Uzupełnienie, naprawę tynków i przemalowanie wszystkich ścian i sufitów;
 • Likwidację schodów drewnianych oraz roboty ciesielsko – stolarskie związane z renowacją drzwi;
 • Remont konstrukcji drewnianej poddasza;
 • Izolację przeciwwodną istniejących ścian fundamentowych
 • Wykonanie nowej opaski z kamienia z kostką granitową wokół budynku, zamocowaną na ławie betonowej;
 • Montaż nowych rur spustowych oraz rynien z tytanu cynku;
 • Remont schodów zewnętrznych, poprzez skucie istniejących płyt lastrykowych, uzupełnienie konstrukcji schodów oraz montaż kamiennych, naturalnych, płyt granitowych, płomieniowanych antypoślizgowych;
 • Wykonanie nowego ogrodzenia, w tym słupków przybramowych ceglanych, bramy i furtki;
 • Wykonanie alejek parkowych wraz z ich obramowaniem;
 • Roboty w zakresie instalacji elektrycznych wewnętrznych i zewnętrznych, w tym dostawa i montaż latarni parkowych oraz monitoringu zewnętrznego;
 • Roboty w zakresie instalacji sanitarnych oraz c.o., w tym dostawę i montaż pompy ciepła.

 

W ramach realizacji II części zamówienia planuje się w szczególności:

 • wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych,
 • wykonanie alejek dla pieszych o podbudowie tłuczniowej i nawierzchni z betonowej kostki wraz z obramowaniem,
 • wykonanie umocnienia skarp kratką trawnikową,
 • wykonanie alejki dojazdowej i alejek dla aut o podbudowie tłuczniowej i nawierzchni z betonowej kostki brukowej,
 • wykonanie humusowania z obsianiem trawą,
 • demontaż starego ogrodzenia oraz wykonanie nowego ogrodzenia,
 • dostawę i montażu ławek parkowych, koszy na śmieci, lunety,
 • odnowienie pomnika i obelisku.