Wywiad Starosty Łukowskiego Dariusza Szustka w Nowej Gazecie Łukowskiej

W powiecie powstało sporo nowych dróg

Z Dariuszem Szustkiem, starostą powiatu łukowskiego, rozmawia Marek Okoń.

Od roku jest Pan starostą. Czym różni się ten Urząd od funkcji burmistrza miasta?

Zdecydowanie różni się kierowanie powiatem od funkcji burmistrza. Tutaj podejmuje się decyzje kolegialnie w ramach 5-osobowego Zarządu Powiatu, którego jako starosta jestem przewodniczącym. W naszym Zarządzie są osoby o dużym doświadczeniu: obecny wicestarosta Janusz Kozioł był długoletnim starostą, członek Zarządu Włodzimierz Wolski sprawował do niedawna funkcję wicestarosty, Władysław Mika też dawniej był wicestarostą i kilka kadencji wójtem w Woli Mysłowskiej, a Wojciech Czerniec przez kilka kadencji był przewodniczącym Rady Gminy w Krzywdzie. Członkowie Zarządu powiatu są więc profesjonalni w działaniach samorządowych.

Zapewne łatwe jest kierowanie powiatem, skoro koalicja rządząca PiS oraz Przymierza dla Ziemi Łukowskiej ma ogromną przewagę nad opozycją?

Z jednej strony jest to łatwe, ale najważniejsze jest przekonywanie radnych z terenu, którzy reprezentują cały powiat łukowski, do swoich pomysłów. Najłatwiej jest przekonać radnych do inwestycji, zwłaszcza drogowych, które dotyczą ich gmin.

Czy jednak spore zadłużenie powiatu nie krępuje zbyt mocno możliwości działania?

Nie krępuje w ogóle, bo mamy zadłużenie pod stałą kontrolą. W minionym 2019 r. spadło ono o kolejne 2 mln, a w obecnym zmniejszy się o kolejne. Nie jest to nadal poziom, który sobie zakładałem, ale z drugiej strony nie można spłacać na siłę zaciągniętych kredytów, skoro musimy inwestować, a na wiele przedsięwzięć trzeba mieć własny wkład. Warto podkreślić, iż ubiegły rok był niezwykle korzystny pod względem inwestycji.

 Mieszkańców powiatu na ogół nie interesuje, kto zadłużył nasz powiat, ale chcą, aby Ziemia Łukowska rozwijała się. Czy w roku powyborczym, z reguły najgorszym dla samorządów, udało się coś zrobić w naszym powiecie?

Staramy się maksymalnie wykorzystywać środki zewnętrzne, zwłaszcza na drogi. Wspierają nas w tym także samorządy gminne, za co im bardzo dziękuję. Inwestycji drogowych nie da się nie zauważyć. Udało się nam także zakończyć przebudowę warsztatów przy ZS Nr 1 w Łukowie. Rozpoczęliśmy też budowę budynku dla ZS Nr 2 i remontujemy warsztaty w ZS w Stoczku. Złożyliśmy wniosek na 11 mln zł na dalszy rozwój szkolnictwa zawodowego w powiecie.

Sporą część budżetu pochłania oświata. Czy sytuacja powiatowej oświaty poprawiła się czy pogorszyła wraz z likwidacją gimnazjów?

Ani się nie poprawiła, ani nie   pogorszyła. W Polsce stanowimy rzadki przykład, iż do oświaty powiatowej nie musimy dokładać, a wystarczy nam subwencja.

Jak radzicie sobie z podwójnym rocznikiem w szkołach średnich? Czy udało się uniknąć pracy na dwie zmiany?

Udało się nam pozostać przy jednej zmianie nauczania, aczkolwiek w niektórych szkołach zajęcia są nieco wydłużone.

W ostatnich latach szkoły ponadgimnazjalne w powiecie wyróżniały się dobrą zdawalnością matur i stosunkowo wysokimi wynikami. Czy wspomniany podwójny rocznik nie wpłynie na obniżenie poziomu w powiatowych placówkach oświatowych?

Zapewne to nie nastąpi, bo nasza młodzież jest zdolna, a uczą ją ci sami nauczyciele, co poprzednio.  Wydaje się, że wydłużenie nauki w szkołach średnich wpłynie pozytywnie na wyniki naszych uczniów.

Na ogół baza naszych placówek oświatowych w powiecie jest dobra, jednak od kilku lat boisko przy IV LO w Łukowie nie nadaje się do eksploatacji. Kiedy ten problem znajdzie swój pozytywny finał?

 Rozmawiałem już w tej sprawie z marszałkiem województwa, bo budynek szkolny, internat i boisko należą do samorządu woj. lubelskiego. Zaproponowałem marszałkowi, abyśmy wspólnie pozyskali środki na taką inwestycję z Ministerstwa Sportu.

Oprócz oświaty ważnym działem w budżecie powiatu jest drogownictwo? Czy uda się wybudować lub wyremontować więcej dróg powiatowych, skoro tak wiele z nich ulega różnym zniszczeniom?

Już miniony 2019 r. dowiódł, jak szybko zmieniają się na korzyść nasze drogi, tak powiatowe, jak gminne. Pozyskujemy na nasze inwestycje 70% środków z zewnątrz , a kolejne 30% dzielmy po połowie z gminami na wkład własny.

Kiedy zostanie zrealizowane rondo przy ul. Radzyńskiej, umożliwiające wjazd na małą obwodnicę łukowską większym pojazdom, omijającym Łuków?

Taka decyzję musi podjąć GDDKiA, bo to droga krajowa, a nie powiatowa. Gdyby powiat mógł o tym decydować, to rondo dawno by powstało.

Coraz więcej kosztuje powiat pomoc społeczna. Jak radzicie sobie, skoro nadal środki przeznaczane na ten cel odbiegają od realnych potrzeb?

Praktycznie są to pieniądze redystrybuowane. Tych środków na pomoc społeczną jest zbyt mało. Wymaga to rozwiązań systemowych, gdyż pracownicy zatrudnieni w naszych ośrodkach zarabiają bardzo mało.

W Łukowie mają siedzibę trzy samorządy lokalne. Jak układa się współpraca powiatu z miastem i gminą?

Współpraca z gminą układa się bardzo dobrze, a z miastem poprawnie. Ostatnio udało nam się wspólnie wykonać zatoczkę dla samochodów przy SP Nr 2. Mamy też plany wspólnych inwestycji na kolejne lata.

Kiedy był Pan Burmistrzem Łukowa, to starano się systematycznie zmniejszać zadłużenie miasta. Czy jest jakaś sensowna wizja wyjścia ze znacznie większego zadłużenia powiatu?

 Staramy się ograniczyć zadłużenie. W tej kadencji będziemy dążyli do znaczącej redukcji długu.

Słyszy się niekiedy, że szybko można byłoby ograniczyć zadłużenie powiatu, redukując zatrudnienie w Starostwie i różnych  instytucjach podległych powiatowi zmniejszając wydatki na inwestycje. Czy jest to realistyczna koncepcja?

Owszem, jest to szybki sposób na redukcję długu, ale wówczas powstałby duży chaos w funkcjonowaniu powiatu obsłudze jego mieszkańców.  Każdy, kto przyszedł do Starostwa w grudniu, mógł zobaczyć ogromne kolejki w Wydziale Komunikacji. Co by było, gdybyśmy jeszcze bardziej zredukowali nasz personel?

Jakie są plany inwestycyjne?

Dalej chcemy budować drogi. W tym roku zwracamy większą uwagę na drogi w gminach Stoczek i Wola Mysłowska, ponieważ inne Gminy miały wcześniej sporo inwestycji drogowych. Zarząd Powiatu stara się dbać o dobrą współpracę ze wszystkimi wójtami w powiecie.

Są sprzeczne informacje nt. zmian personalnych w Muzeum H. Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej? Dlaczego został zwolniony dyrektor Maciej Cybulski?

Nikt Macieja Cybulskiego nie odwołał, albowiem 31 XII 2019 r. kończyła się jego 3-letnia kadencja. Zarząd Powiatu nie powierzył mu dalszego kierowania Muzeum, gdyż odkryliśmy tam liczne nieprawidłowości finansowe.

Dziękuję za rozmowę i życzę pomyślnego kierowania naszym powiatem w 2020 r.

Ja również życzę Redakcji NGŁ pomyślnego Nowego Roku, podobnie jak Mieszkańcom Ziemi Łukowskiej.

 

Nowa Gazeta Łukowska Nr 1 z dnia 12 stycznia 2020 r.