Informacja w sprawie rejestracji zwierząt objętych ochroną na podstawie umów międzynarodowych

Podstawa prawna:
1. Art.64 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( Dz.U. z 2009r. Nr 151, poz. 1220 ze zmianami)
2. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 lutego 2002 r. w sprawie zezwoleń na przewożenie przez granicę państwa określonych roślin i zwierząt (Dz. U. z 2002r. Nr 39, poz. 357)
3. Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz. U. z 2012r. poz. 1282 ze zmianami)

SZANOWNY HODOWCO!

Na podstawie umów międzynarodowych chronionych Konwencją Waszyngtońską tzw.: “CITES”, rozporządzenia Rady (WE) Nr 338/97 z dnia 9 grudnia 1996r oraz obowiązujących przepisów prawnych, będąc posiadaczem żywych zwierząt gatunków zaliczonych do płazów, gadów, ptaków lub ssaków, a także prowadząc ich hodowlę, jesteś obowiązany do pisemnego zgłoszenia ich do rejestru.
Rejestr prowadzi Starosta właściwy ze względu na miejsce przetrzymywania zwierząt lub prowadzenia ich hodowli. Szczegółowy wykaz gatunków, o których mowa został określony w Rozporządzeniu Ministra Środowiska.
Obowiązek zgłoszenia do rejestru lub wykreślenia z rejestru powstaje z dniem nabycia lub zbycia, wwozu do kraju lub wywozu za granicę państwa, wejścia w posiadanie zwierzęcia, jego utraty lub śmierci. Wniosek o dokonanie wpisu lub wykreślenia z rejestru powinien być złożony właściwemu Staroście w terminie 14 dni od dnia powstania tego obowiązku.
Na terenie Powiatu Łukowskiego rejestr taki prowadzi Wydział Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony Środowiska Starostwa Powiatowego w Łukowie – ul. Czerwonego Krzyża 4, pok. 3 tel. 25-798-2203 w.191.
Na miejscu można uzyskać wszelkie informacje w przedmiotowej sprawie oraz druki potrzebne do dokonania rejestracji.
Koszt w wysokości 26,00zł. za dokonanie wpisu do rejestru zwierząt, tzw. opłata skarbowa, ciąży na właścicielu zwierzęcia lub na prowadzącym hodowlę.
Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej. Zapłaty opłaty skarbowej dokonuje się w kasie właściwego organu podatkowego lub na jego rachunek.