Starosta Łukowski: Dariusz Szustek

 

Starosta jest kierownikiem Starostwa oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych, Wicestarosty i Urzędującego Członka Zarządu Powiatu oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.

 1. Starosta pełni funkcję Przewodniczącego Zarządu Powiatu i kieruje bieżącymi sprawami Powiatu.
 2. Starosta kieruje pracą Starostwa przy pomocy Wicestarosty, Sekretarza, Urzędującego Członka Zarządu Powiatu, Skarbnika i Naczelników.
 3. Starosta odpowiada za właściwe funkcjonowanie Starostwa.
 4. Do zadań i kompetencji Starosty należy w szczególności:
  1. reprezentowanie Powiatu na zewnątrz,
  2. organizowanie i kierowanie pracą Zarządu,
  3. podejmowanie czynności należących do kompetencji Zarządu Powiatu w sprawach niecierpiących zwłoki, związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne,
  4. wydawanie wewnętrznych aktów prawa (zarządzeń),
  5. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości Powiatu, chyba że przepisy szczególne przewidują wydawanie decyzji przez Zarząd Powiatu,
  6. wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej powiatu,
  7. wykonywanie funkcji administratora danych osobowych,
  8. zapewnienie przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych,
  9. koordynacja działań w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń ludzi i środowiska przy pomocy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
  10. występowanie do Rady Powiatu z wnioskami w sprawie wyboru Wicestarosty, członków Zarządu Powiatu oraz powołania Skarbnika,
  11. wykonywanie wobec członków Zarządu Powiatu, pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu, czynności z zakresu prawa pracy i realizacja polityki personalnej,
  12. zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa,
  13. udzielanie pełnomocnictw procesowych,
  14. przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków.
 5. Starosta sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:
  1. Wicestarosty, Sekretarza, Skarbnika i Urzędującego Członka Zarządu Powiatu,
  2. Audytora Wewnętrznego,
  3. Wydziału Prawnego,
  4. Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności,
  5. Powiatowego Rzecznika Konsumentów,
  6. Wydziału Zarządzania Kryzysowego,
  7. Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
  8. Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami,
  9. Geodety Powiatowego,
  10. Inspektora Ochrony Danych,
  11. Inspektora ds. bhp,
  12. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie,
  13. PKS w Łukowie S.A.,
  14. Zarządu Dróg Powiatowych w Łukowie.
 6. W czasie nieobecności Starosty lub w przypadku niemożności sprawowania przez niego funkcji, zastępuje go Wicestarosta, który w ramach zastępstwa kieruje Starostwem poprzez wykonywanie związanych z tym zadań i kompetencji.
 7. Czasowe zastępstwo Starosty nie obejmuje uprawnień pracodawcy wynikających z przepisów prawa pracy w stosunku do pracowników Starostwa oraz dotyczących organizacji pracy Starostwa.
 8. Starosta może upoważnić Wicestarostę, Sekretarza, Urzędującego Członka Zarządu Powiatu,
  poszczególnych Członków Zarządu Powiatu, pracowników Starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu, do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej, należących do właściwości Powiatu. Starosta może również upoważnić do wydawania decyzji, o których mowa wyżej, pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu, jeżeli przepisy szczególne tak stanowią.
 9. Starosta może w drodze zarządzenia określić szczegółowe zasady kierowania pracą Starostwa, w tym zasady podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy Starostą, Wicestarostą, Sekretarzem
  i Skarbnikiem.