Starosta Łukowski: Dariusz Szustek

 

Starosta jest kierownikiem Starostwa oraz zwierzchnikiem służbowym pracowników Starostwa i kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz zwierzchnikiem powiatowych służb, inspekcji i straży.

 1. Starosta pełni funkcję Przewodniczącego Zarządu i kieruje bieżącymi sprawami Powiatu.
 2. Starosta kieruje pracą Starostwa przy pomocy Wicestarosty, Sekretarza, Skarbnika i naczelników.
 3. Starosta odpowiada za właściwe funkcjonowanie Starostwa.
 4. Do zadań i kompetencji Starosty należy w szczególności:
  1. reprezentowanie Powiatu,
  2. organizowanie i kierowanie pracą Zarządu,
  3. podejmowanie czynności należących do kompetencji Zarządu w sprawach nie cierpiących zwłoki związanych z zagrożeniem interesu publicznego, zagrażających bezpośrednio zdrowiu i życiu oraz w sprawach mogących spowodować znaczne straty materialne,
  4. wydawanie wewnętrznych aktów prawa (zarządzeń),
  5. wydawanie decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących
   do właściwości powiatu, chyba że przepisy szczególne przewidują wydawanie decyzji przez Zarząd,
  6. wykonywanie zadań szefa obrony cywilnej powiatu,
  7. wykonywanie funkcji administratora danych osobowych,
  8. zapewnienie przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych i ochronie informacji niejawnych,
  9. koordynacja działań w sytuacjach nadzwyczajnych zagrożeń ludzi i środowiska przy pomocy Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego,
  10. występowanie do Rady z wnioskami w sprawie wyboru wicestarosty, członków Zarządu oraz powołania skarbnika powiatu,
  11. wykonywanie wobec członków Zarządu, pracowników Starostwa i kierowników jednostek organizacyjnych powiatu czynności z zakresu prawa pracy i realizacja polityki personalnej,
  12. zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi własność Skarbu Państwa,
  13. udzielanie pełnomocnictw procesowych,
  14. przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków.
 5. Starosta sprawuje bezpośredni nadzór nad działalnością:
  1. Wicestarosty, Sekretarza i Skarbnika,
  2. Zespołu Audytu Wewnętrznego,
  3. Zespołu Radców Prawnych,
  4. Wydziału Zarządzania Kryzysowego,
  5. Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
  6. Inspektora Ochrony Danych,
  7. Inspektora ds. bhp.
 6. W czasie nieobecności Starosty lub w przypadku niemożności sprawowania przez niego funkcji zastępuje go Wicestarosta, który w ramach zastępstwa kieruje Starostwem poprzez wykonywanie związanych z tym zadań i kompetencji.
 7. Czasowe zastępstwo Starosty nie obejmuje uprawnień pracodawcy wynikających z przepisów prawa pracy w stosunku do pracowników Starostwa oraz dotyczących organizacji pracy Starostwa.
 8. Starosta może upoważnić Wicestarostę, Sekretarza, poszczególnych członków Zarządu powiatu, pracowników Starostwa, powiatowych służb, inspekcji i straży oraz kierowników jednostek organizacyjnych powiatu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej należących do właściwości powiatu. Starosta może również upoważnić do wydawania decyzji, o których mowa wyżej, pracowników jednostek organizacyjnych powiatu, jeżeli przepisy szczególne tak stanowią.
 9. Starosta może w drodze zarządzenia określić szczegółowe zasady kierowania pracą Starostwa, w tym zasady podziału zadań i odpowiedzialności pomiędzy Starostą, Wicestarostą, Sekretarzem i Skarbnikiem.