Skarbnik Powiatu: Monika Wodyk-Netczuk

 

Skarbnik Powiatu jest głównym księgowym budżetu powiatu i w szczególności:

 1. zapewnia realizację polityki finansowej Powiatu,
 2. wykonuje zadania wynikające z przepisów prawa o rachunkowości i nadzoruje przestrzeganie tych przepisów w Starostwie i jednostkach organizacyjnych powiatu,
 3. opiniuje projekty decyzji zawierające skutki finansowe dla budżetu powiatu oraz projekty współfinansowane z Funduszy Europejskich,
 4. kontrasygnuje czynności prawne mogące spowodować powstanie zobowiązań majątkowych i udziela upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
 5. nadzoruje prace związane z opracowywaniem i realizacją budżetu Powiatu i zapewnia bieżącą kontrolę jego wykonywania,
 6. nadzoruje prawidłowość opracowywania planów finansowych Powiatu,
 7. zapewnia sporządzanie prawidłowej sprawozdawczości budżetowej i finansowej,
 8. przygotowuje projekty uchwał oraz koordynuje prace związane z opracowywaniem projektów uchwał Rady, Zarządu i zarządzeń Starosty dot. obsługi bankowej, budżetu i finansów Powiatu,
 9. sprawuje nadzór nad prawidłowym i terminowym rozliczaniem środków budżetowych
  i pozabudżetowych w jednostkach dotowanych przez Powiat,
 10. współpracuje z Regionalną Izbą Obrachunkową, Izbą Skarbową, Urzędem Skarbowym, bankiem obsługującym Powiat, jednostkami administracji rządowej powiązanymi z budżetem Powiatu i funduszami,
 11. sprawuje nadzór finansowy nad gospodarką mieniem Powiatu; opracowuje propozycje gospodarowania udziałami i akcjami stanowiącymi własność Powiatu,
 12. uczestniczy z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu i może uczestniczyć w obradach Rady i jej komisji,
 13. wykonuje inne zadania w ramach upoważnień udzielonych przez Zarząd Powiatu i Starostę.

Skarbnik nadzoruje pracę Wydziału Finansowo-Budżetowego.