Skarbnik Powiatu: Monika Wodyk-Netczuk

 

Skarbnik Powiatu jest głównym księgowym budżetu powiatu:

1. Do kompetencji Skarbnika należy w szczególności:

 1. zapewnienie realizacji polityki finansowej Powiatu,
 2. wykonywanie zadań wynikających z przepisów prawa o rachunkowości i nadzór nad przestrzeganiem tych przepisów w Starostwie i jednostkach organizacyjnych Powiatu,
 3. opiniowanie projektów decyzji zawierających skutki finansowe dla budżetu Powiatu oraz projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich,
 4. kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań majątkowych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,
 5. nadzorowanie prac związanych z opracowywaniem i realizacją budżetu Powiatu i zapewnienie bieżącej kontroli jego wykonywania,
 6. nadzorowanie prawidłowości opracowywania planów finansowych Powiatu,
 7. zapewnienie sporządzania prawidłowej sprawozdawczości budżetowej i finansowej,
 8. przygotowywanie projektów uchwał oraz koordynacja prac związanych z opracowywaniem projektów uchwał Rady Powiatu, Zarządu Powiatu i zarządzeń Starosty dotyczących obsługi bankowej, budżetu i finansów Powiatu,
 9. nadzór nad prawidłowym i terminowym rozliczaniem środków budżetowych i pozabudżetowych w jednostkach dotowanych przez Powiat,
 10. współpraca z Regionalną Izbą Obrachunkową, Izbą Skarbową, Urzędem Skarbowym, bankiem obsługującym Powiat, jednostkami administracji rządowej powiązanymi z budżetem Powiatu  i funduszami,
 11. nadzór finansowy nad gospodarką mieniem Powiatu; opracowywanie propozycji gospodarowania udziałami i akcjami stanowiącymi własność Powiatu,
 12. wykonywanie innych zadań w ramach upoważnień udzielonych przez Zarząd Powiatu i Starostę,

2. Skarbnik Powiatu uczestniczy z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu Powiatu i może uczestniczyć w obradach Rady Powiatu i jej komisji.
3. Skarbnik Powiatu nadzoruje pracę Wydziału Finansowo – Budżetowego.