Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego

Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Świdrze na zadanie w zakresie „Ratownictwa i ochrony ludności”

W dniu 28.04.2023 roku do Starostwa Powiatowego w Łukowie – Zarządu Powiatu Łukowskiego wpłynęła uproszczona oferta na realizację zadania publicznego, złożona przez Ochotniczą Straż Pożarną w Świdrze.

Zgodnie z art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571 ), w terminie nie dłuższym niż 7 dni roboczych od dnia wpłynięcia oferty, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego zamieszcza ofertę na okres 7 dni:

  • w Biuletynie Informacji Publicznej;
  • w siedzibie organu jednostki samorządu terytorialnego w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń;
  • na stronie internetowej organu jednostki samorządu terytorialnego.

Każdy podmiot, w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty w sposób, o którym mowa w ust. 3 , może zgłosić uwagi dotyczące oferty.

Po upływie terminu, o którym mowa w ust. 4, oraz po rozpatrzeniu uwag, organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego niezwłocznie zawiera umowę o wsparcie realizacji zadania publicznego lub o powierzenie realizacji zadania publicznego. Oferta, o której mowa w ust. 2, stanowi załącznik do umowy.

W załączeniu:

  1. Uproszczona oferta realizacji zadania publicznego /PDF/
  2. Formularz zgłoszenia uwag do oferty złożonej w trybie art. 19a /PDF/

Uwagi prosimy składać:

  1. w formie papierowej na adres: Starostwo Powiatowe w Łukowie
    ul. Piłsudskiego 17  Łuków 21-400
  2. w postaci elektronicznej przy użyciu profilu zaufanego ePUAP  na adres elektronicznej skrzynki podawczej Starostwa Powiatowego w Łukowie