Umowa o dofinansowanie projektu pn. „Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej” podpisana!

W dniu 14 września 2020 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym pomiędzy  Zarządem Województwa Lubelskiego a Powiatem Łukowskim została podpisana umowa o dofinansowaniu projektu pn. „Centrum Kultury Sienkiewiczowskiej – I etap podniesienia atrakcyjności Muzeum, zabytkowego parku i kopca”, złożonego w odpowiedzi na konkurs nr RPLU.07.01.00-IZ.00-06-001/19, w ramach Osi Priorytetowej 7 Ochrona dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne – projekty lokalne RPO WL na lata 2014 – 2020. Umowę ze strony Powiatu Łukowskiego podpisał Dariusz Szustek – Przewodniczący Zarządu Powiatu, Janusz Kozioł – Członek Zarządu a kontrasygnatę złożyła Monika Wodyk – Netczuk – Skarbnik Powiatu.

Wartość projektu wynosi ogółem 3 815 631,11 PLN. Dofinansowanie projektu stanowi 80% kosztów kwalifikowanych i wynosi 2 372 969,81 PLN.

Planowany termin zakończenia realizacji zadania to 30.04.2022 r. Zakres rzeczowy projektu obejmuje roboty budowlane związane z przebudową istniejącej oficyny południowej, rewitalizację parku przy Muzeum, rewitalizację Kopca Henryka Sienkiewicza w Okrzei oraz wyposażenie Muzeum.