Umowa na zakup sprzętów diagnostycznych podpisana

W dniu 9.03.2020r. w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie została podpisana umowa w sprawie udzielenia dotacji celowej budżetu państwa w wysokości  2 000 000 PLN na dofinansowanie zadania pn.  „Zakup sprzętów diagnostycznych dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie: 1. Zakup 64-rzędowego tomografu komputerowego wraz z oprzyrządowaniem i montażem, 2. Zakup cyfrowego aparatu mammograficznego wraz z oprzyrządowaniem i montażem” realizowanego przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Łukowie.  Umowa została zawarta pomiędzy Wojewodą Lubelskim Lechem Sprawką, a Powiatem  Łukowskim reprezentowanym przez Starostę Łukowskiego Dariusza Szustka, Wicestarostę Łukowskiego Janusza Kozioła przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Moniki Wodyk-Netczuk.

Minimalny wkład własny Beneficjenta w zakresie kosztu kwalifikowalnego Zadania wynosi 33 000 PLN. Minimalny wkład własny Realizatora Zadania w zakresie kosztu kwalifikowanego wynosi 1 267 000 PLN. Termin realizacji zadania do 31.12.2020r.

Starosta Łukowski serdecznie dziękuje za pomoc i wsparcie Posłowi na Sejm RP Przemysławowi Czarnkowi oraz Radnemu Sejmiku Województwa Lubelskiego Ryszardowi Szczygłowi.