Sprawozdanie z przebiegu konsultacji

Konsultacje z organizacjami pozarządowymi

W dniach od 16 do 18 czerwca 2021 r. odbywały się konsultacje projektu zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Konsultacje zostały przeprowadzone na podstawie Uchwały Nr II/23/2010 Rady Powiatu w Łukowie z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania projektów aktów prawa miejscowego, dotyczących działalności organizacji pozarządowych. Informacja o ogłoszonych konsultacjach została opublikowana w dniu 9 czerwca 2021 r. na stronie internetowej Powiatu Łukowskiego www.powiatlukowski.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Łukowie w zakładce „Ogłoszenia” oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu. Uwagi do projektu zmian Statutu SP ZOZ w Łukowie należało kierować drogą elektroniczną na adres e-mail: promocja@starostwolukow.pl, pisemnie na adres Starostwa Powiatowego w Łukowie, ul. Piłsudskiego 17 lub osobiście w Sekretariacie Starostwa Powiatowego w Łukowie z dopiskiem: „Konsultacje, projekt zmian Statutu Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Łukowie z dnia 9 czerwca 2021 r.”.

W ramach przeprowadzonych konsultacji nie wpłynęły uwagi, propozycje i wnioski od organizacji. Zaproponowany przez Zarząd Powiatu Łukowskiego, projekt uchwały Rady Powiatu Łukowskiego w sprawie zmian Statutu SP ZOZ w Łukowie poddany konsultacjom bez zmian zostanie przedstawiony Radzie Powiatu Łukowskiego.

 

Wicestarosta
-/-
Członek Zarządu
Janusz Kozioł