Przebudowa drogi powiatowej Sięciaszka – Czerśl

Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę zadań powiatowych oraz zadań gminnych przeznaczonych do dofinansowania w 2019 r. ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.

Zadanie pn. “Przebudowa drogi powiatowej nr 1337L Sięciaszka – Czerśl km 0+010 do 3+912” znajdzie się na poz. 5 listy podstawowej zadań powiatowych z kwotą dofinansowania 2.116.853,00 zł oraz wkładem własnym w wysokości 2.116.854,38 zł.

Dofinansowaniem zostaną objęte zadania, których realizacja rozpoczęła się po 1 stycznia br., a zakończy się nie później niż do 30 listopada 2019 r. Oddanie do użytkowania zadania oraz wykorzystanie przekazanego dofinansowania i wniesienie wkładu własnego musi nastąpić do dnia 31.12.2019 r.

Planowany zakres robót obejmuje poszerzenie ciągu komunikacyjnego do szerokości 7m.

Rozpoczęcie pierwszego etapu robót – prawie dwukilometrowego odcinka w Sięciaszce, nastąpi już na przełomie maja i czerwca br. Finał zadania, rozpoczętego pracami projektowymi w roku 2015, planowany jest na IV kwartał 2019 r.