Podpisanie umowy na przebudowę kolejnej drogi powiatowej

Podpisanie umowy

W dniu 17 maja 2023 r. władze Powiatu Łukowskiego zawarły umowę z Przedsiębiorstwem Robót Inżynieryjno-Drogowych S.A. z siedzibą w Łukowie na wykonanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1311L. Jest to jedno z zadań, na które Powiat Łukowski pozyskał 60-procentowe dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Przebudową zostaną objęte dwa odcinki o łącznej długości ponad 3,7 km obejmujące Wólkę Świątkową oraz fragment drogi od Krynki do granic powiatu. W ramach zadania zostaną wykonane m.in.:

  • roboty przygotowawcze i rozbiórkowe;
  • przebudowa chodników i zjazdów;
  • roboty w zakresie podbudowy drogi: usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), wykonanie koryta na poszerzeniu, profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, wykonanie  warstwy odsączającej z piasku, wykonanie podbudowy betonowej;
  • roboty w zakresie nawierzchni: mechaniczne oczyszczenie nawierzchni, skropienie nawierzchni drogowych emulsją asfaltową, mechaniczne wyrównanie istniejącej nawierzchni jako podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową, wykonanie warstwy wiążącej nawierzchni z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubości 6 cm oraz wykonanie warstwy ścieralnej nawierzchni z mieszanek mineralno-asfaltowych o grubości 4 cm;
  • roboty wykończeniowe: oznakowanie pionowe i poziome, usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z poboczy, warstwy odsączające z piasku, pobocza ulepszone tłuczniowe.

Wartość przedmiotowego zadania opiewa na kwotę 8 026 824,51 zł. Wykonawca zobowiązał się zrealizować roboty budowlane w terminie do dnia 3 kwietnia 2024 r.