Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa (od ang. Sustainable Urban Mobility Plan), dalej: SUMP MOF Łukowa, jest planem strategicznym, zaprojektowanym tak, aby spełniać potrzeby mobilności osób (szczególnie mieszkańców MOF Łukowa) oraz gospodarki zarówno w Łukowie, jak i jego obszarze funkcjonalnym – MOF Łukowa, przy zapewnieniu lepszej jakości życia. Opiera się on na dotychczasowych praktykach planistycznych oraz bierze pod uwagę kwestie integracji, udziału społecznego oraz zasad oceny.

AKTUALNOŚCI MOF

Miejski Obszar Funkcjonalny Łukowa obejmuje: miasto Łuków – jako ośrodek rdzeniowy oraz gminę Łuków i gminę Stanin – jako strefę zewnętrzną MOF Łukowa.

SUMP MOF Łukowa obejmuje również powiat łukowski w granicach administracyjnych Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa.

Transport publiczny na obszarze Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Łukowa, składa się z wielu podsystemów transportu publicznego obsługującego miasto Łuków, gminę Łuków, gminę Stanin oraz Powiat Łukowski w granicach gmin MOF Łukowa, wśród których wyróżnić można przede wszystkim:

 • komunikację miejską w Łukowie, funkcjonująca na trzech, bezpłatnych liniach miejskich,
 • komunikację autobusową (lokalną) obsługiwaną przez PKS w Łukowie S.A.,
 • komunikację kolejową obsługiwaną przez – Koleje Mazowieckie – KM sp. z o. o. oraz Polregio S.A. i przez PKP Intercity S.A.,
 • komunikację prywatną, zapewniana przede wszystkim przez przewoźników komercyjnych, w praktyce na których samorządy lokalne nie mają realnego wpływu.

Idea zrównoważonego transportu zakłada, że rozwój transportu publicznego i zachęcenie do korzystania z przyjaznych środowisku sposobów przemieszczania się, gwarantuje lepszą jakość życia przy nieustającym rozwoju obszarów miejskich i obszarów gmin. Zmiany zachowań komunikacyjnych mają na celu zmniejszenie udziału używania prywatnego samochodu w codziennych podróżach (głównie dom – praca i dom – szkoła), co będzie skutkowało szybszym rozwojem całego transportu publicznego oraz tzw. mobilności aktywnej (m.in. poprzez rozbudowę sieci połączeń autobusowych, odnowę floty pojazdów komunikacji zbiorowej, rozbudowę sieci dróg rowerowych, rozbudowę węzłów przesiadkowych, a także zwiększenie znaczenia ruchu pieszego).

Istotnym wyróżnikiem SUMP MOF Łukowa jest innowacyjne podejście do planowania, ponieważ kładzie on bardzo duży nacisk na zaangażowanie mieszkańców i interesariuszy oraz ścisłą współpracę wielu instytucji na różnych poziomach. Dzięki temu zawierać on będzie obszary i zagadnienia tematyczne dotyczące zrównoważonej mobilności:

 • diagnozę stanu mobilności w MOF Łukowa – rodzaje przemieszczania się, infrastrukturę transportową, transport zbiorowy oraz uwzględnione w dokumentach strategicznych i planistycznych obwiązujących na obszarze MOF Łukowa kierunki rozwoju i działania,
 • podsumowanie obecnej sytuacji i stanu mobilności w MOF Łukowa w formule analizy SWOT, wskazującej na konieczne do poprawy lub wdrożenia elementy zrównoważonej mobilności,
 • przeprowadzenie i analiza badań ankietowych wśród mieszkańców i interesariuszy na obszarze MOF Łukowa,
 • przeprowadzenie konsultacji społecznych i warsztatów z mieszkańcami i interesariuszami,
 • określenie na podstawie wniosków z diagnozy, konsultacji, warsztatów i opinii mieszkańców i interesariuszy właściwej wizji SUMP MOF Łukowa oraz wyznaczenie prawidłowych celów horyzontalnych i realizujących je celów operacyjnych,
 • przykładowe scenariusze rozwoju wpisujące się realizację SUMP MOF Łukowa, uwzględniające różne uwarunkowania gospodarcze, społeczne i finansowe,
 • stworzenie właściwych pakietów działań i kierunków rozwoju zrównoważonej mobilności, dedykowanych indywidualnie poszczególnym strefom funkcjonalnym MOF Łukowa,
 • kierunki rozwoju,
 • system monitoringu wskaźników produktu (bezpośrednie efekty realizacji SUMP MOF Łukowa).

WYDZIAŁ PROMOCJI, ROZWOJU I POLITYKI SPOŁECZNEJ

Starostwo Powiatowe w Łukowie
ul. Józefa Piłsudskiego 17
21-400 Łuków
ul. Czerwonego Krzyża, II piętro, pokój 14
tel. 25 798 22 03 wew. 171, 172
e-mail: promocja@starostwolukow.pl