Komunikat z XIX sesji Rady Powiatu Łukowskiego.

KOMUNIKAT
W dniu 30 października 2020 r. o godz. 1330  odbyła się XIX sesja Rady Powiatu Łukowskiego.

 

Rada Powiatu podjęła następujące uchwały:

 • w sprawie uchwalenia „Rocznego programu współpracy Powiatu Łukowskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.
 • w sprawie udzielenia pomocy finansowej Miastu Stoczek Łukowski na remont infrastruktury drogowej na działce miejskiej nr 1951/7.
 • w sprawie zmian budżetu Powiatu Łukowskiego na 2020 r.
 • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łukowskiego.

Ponadto Rada Powiatu przyjęła:

 • informację Starosty z działalności Zarządu Powiatu Łukowskiego.
 • informację za I półrocze 2020 roku o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Łukowskiego, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Łukowskiego, o przebiegu wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu opieki Zdrowotnej w Łukowie i powiatowych instytucji kultury.
 • Informację o sytuacji w rolnictwie na terenie Powiatu Łukowskiego złożona przez: Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Łukowie, Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Łukowie, Biuro Powiatowe ARiMR w Łukowie, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Lubelską Izbę Rolniczą.
 • Informację o stanie elementów środowiska.
 • Informację o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Łukowskiego w roku szkolnym 2019/2020, wynikach egzaminów maturalnych w całej sesji 2020 r., wynikach egzaminów zawodowych w sesji egzaminacyjnej roku 2019/2020.
 • informację o realizacji zadań z zakresu kultury, kultury fizycznej i sportu w Powiecie Łukowskim od stycznia do września 2020 r.
 • informację Przewodniczącego Rady Powiatu o oświadczeniach majątkowych złożonych przez radnych za 2019 rok.
 • informację Starosty Łukowskiego o oświadczeniach majątkowych złożonych przez członków Zarządu, kierowników powiatowych jednostek organizacyjnych oraz osób upoważnionych do wydawania decyzji administracyjnych z upoważnienia Starosty za 2019 rok.

 

 Przewodniczący Rady
– Karol Ciołek–